Prayer vs. cancer

Bye bye! hospitals, chemo, big pharma…