New link added: Medical Security Device Center

The site talks about problems with RFID-chips amongst other things.

We could recently read in the news that these chips could be infected with DATA-viruses which subsequently can stop the carriers heart.

Download a PDF from the site.

http://www.secure-medicine.org/icd-study/icd-faq.php

“Edderkoppkulturen” av Synnøve Fjellbakk Taftø fra “Folk og Land” Nr. 5. 1998

Det er i år [1998] gitt ut interessante bøker såvel om krigsårene som om tiden etterpå. Men ennå finnes mange tabubelagte emner, særlig fra de første etterkrigsårene. Et eksempel på reaksjonene når en utenforstående – for ikke å si uforstående – uforvarende snubler borti et tabuområde, så vi tidligere i år da en stortingsrepresentant frenetisk søkte å dekke over at hennes far etter krigen hadde blitt utsatt for konfiskasjon av sine eiendeler.

Dette er et fenomen som visstnok er velkjent i psykologien, når overgrepene er store og langvarige, tar offeret (eller eventuelt offerets nærmeste) overgriperens parti, overbevist om sin egen skyld,

Etterhvert som forskningen i vår nære historie overtas av etterkrigsgenerasjonen vil likevel overgrepene mot enkeltpersoner og grupper få sin behørige plass i Norgeshistorien. Dette til tross for at vi her på berget fortsatt er ganske hardt rammet av en historietradisjon som mange land i Øst-Europa nå har tatt et oppgjør med, nemlig at makteliten bestemmer hva som er en tjenlig historieskrivning.

Hos oss har forsiktige historikere – en stakket stund – konsentrert seg om en nærmere gransking av Kong Sverres motiver for å ta initiativet til en nedskrivning av de norske kongesagaene. Det vil dog neppe ta særlig lang tid før de modigste blant historikerne tar fatt på brennbare emner fra vår egen tid, som for eksempel krigsseilerne, landssvikoppgjøret, utbygging av overvåkningssamfunnet og korrupsjonskulturen.

I sin bok «Dommen» peker Hanna Kvanmo på at Norge var det eneste land som innførte straff for tjenestegjøring i det tyske Røde Kors. Dette er langtfra det eneste eksempel på norsk etterkrigsjustis som objektivt sett må betegnes som tilsidesettelse av elementære rettsprinsipper. I denne artikkelen vil jeg bare belyse en liten flik av et stort bilde som vi hensiktsmessig kan kalle konfiskasjonslovgivningen, men som datidens elite i pakt med Orwellske prinsipper valgte å kalle fiendegodslovgivningen eller erstatningslovgivningen.

I krigens siste år var de allierte blitt enige om å konfiskere all tysk eiendom i allierte land. Gjennomføringen varierte fra land til land. De fleste allierte tok et standpunkt basert på britisk rett, nemlig at privateiendom tilhørende personer med fast bopel i vedkommende land ikke var å anse som fiendtlig eiendom. I Norge og Danmark gikk man hardere til verks. Men bare i Norge gikk myndighetene til det skritt å konfiskere eiendelene til norske borgere som hadde dobbelt (norsk/tysk, norsk/østerriks eller norsk/japansk) statsborgerskap. Den dagjeldende norske statsborgerlov innebar bl.a. at norske kvinner som hadde inngått ekteskap med utlendinger beholdt sitt norske statsborgerskap så lenge de ble boende i Norge. Barn født i Norge av utenlandske foreldre ble automatisk norske ved fylte 22 år dersom de hadde bodd i Norge gjennom hele oppveksten.

Etter alminnelig internasjonal praksis, som også Norge ved Haagkonvensjonen av 1930 hadde forpliktet seg til å følge, kan ikke en person anses som fremmed statsborger i et land hvor vedkommende etter landets egne lover har statsborgerskap. I Danmark, hvor det som ovenfor nevnt ble gjennnomført konfiskasjon av tysk privateiendom, ble personer med dobbelt statsborgerskap unntatt fra konfiska-sjonsbestemmelsene.

I Norge tok den unge juristen Jens Christian Hauge fatt på arbeidet med å bygge opp konfiskasjons-myndigheten, Erstatningsdirektoratet, som dette direktoratets første sjef. Hauge var (etter eget utsagn) Milorgs øverste leder fra 1943 og den drivende kraft bak omorganiseringen som førte til etableringen av Hjemmefrontens sentralle delse rundt årsskiftet 1944/45, hvor han sammen med et par-tre kamerater utgjorde den daglige ledelse, det såkalte Hjulet. Fra våren 1944 var Hauge dessuten medlem av Hjemmefrontens juridiske utvalg, som i det vesentlige beskjeftiget seg med å utarbeide forslag til provisoriske anordninger som skulle oppheve eller endre eksisterende norske lover. Disse anordningene ble så utstedt av Kongen i statsråd i London, angivelig med hjemmel i Elverumsfullmakten. I et juridisk underutvalg til revisjon av okkupasjonslovgivningen satt bl.a. Andreas Schei (senere ekspedisjonssjef i Justisdep., deretter høyesterettsdommer og til sist Norges første sivilombudsmann) og Henrik Bahr (dav. byråsjef i Justisdep.). Andreas Schei hadde sammen med Carl Platou (dav. eksp.sj. Justisdep.) også plass i et underutvalg som kom med forslag om organisering av departementene etter krigen. I krigens siste måneder ble det videre knyttet nære personlige forbindelser mellom Hauge og høyesterettsjustitiarius Paal Berg, som fremsto som Hjemmefrontens offisielle leder. Etter Einar Gerhardsens tilbakekomst og senere valg til statsminister ble Hauge hans personlige sekretær og fortrolige rådgiver. I den første rene Arbeiderpartiregjeringen etter krigen ble Hauge forsvarsminister. I 1955 var han en kort tid justisminister.

Det siste krigsåret fremsatte Hjemmefronten mange forslag om endringer såvel i straffeloven som i straffeprosesslovgivningen. Et av forslagene gikk ut på å innføre en ny type straff, nemlig tap av norsk statsborgerrett.

I London støtte dette forslaget på betenkeligheter såvel av folkerettslig som av praktisk art og Londonregjeringen utferdiget ingen provisorisk anordning med det ønskede innhold.

Men den tankegang som lå bak Hjemmefrontens forslag var ingenlunde oppgitt. Den 1. august 1945 opplyser daværende byråsjef i Justisdepartementets lovavdeling, Finn Hiortøy, i et håndskrevet notat at ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen, E.R. Rognlien har meddelt at statsråden ønsker utferdiget forslag til provisorisk anordning om endring av statsborgerlovgivningen. Hiortøy fremsatte også et slikt forslag i det nevnte notatet, men dette forslaget innebar ingen endringer i statsborgerrettighetene til norskfødte borgere. Forslaget falt ikke i smak hos oppdragsgiveren, som neppe var ministeren, idet denne bare satte sine initialer på notatet som tegn på at han hadde sett det.

Justisminister Cappelen hadde selv en fortid som medlem av Hjemmefrontens ledelse, men merkelig nok later det til at verken ministeren, Platou (Justisdepartementets øverste embetsmann), Bahr (ekspedisjonssjef for lovavdelingen) eller Schei (ekspedisjonssjef, muligens overordnet 3. sivilkontor hvor statsborgerloven faglig sett hørte hjemme) følte seg kallet til å gi ordrer om noe utredningsarbeid om spørsmålet. Et maskinskrevet ark uten datering og signering angir noe senere hvilke endringer vedkommende etter landets egne lover har statsborgerskap. I Danmark, hvor det som ovenfor nevnt ble gjennomført konfiskasjon av tysk privateiendom, ble personer med dobbelt statsborgerskap unntatt fra konfiskasjonsbestemmelsene.

I Norge tok den unge juristen Jens Christian Hauge fatt på arbeidet med å bygge opp konfiskasjons-myndigheten, Erstatningsdirektoratet, som dette direktoratets første sjef. Hauge var (etter eget utsagn) Milorgs øverste leder fra 1943 og den drivende kraft bak omorganiseringen som førte til etableringen av Hjemmefrontens sentralle delse rundt årsskiftet 1944/45, hvor han sammen med et par-tre kamerater utgjorde den daglige ledelse, det såkalte Hjulet. Fra våren 1944 var Hauge dessuten medlem av Hjemmefrontens juridiske utvalg, som i det vesentlige beskjeftiget seg med å utarbeide forslag til provisoriske anordninger som skulle oppheve eller endre eksisterende norske lover. Disse anordningene ble så utstedt av Kongen i statsråd i London, angivelig med hjemmel i Elverumsfullmakten. I et juridisk underutvalg til revisjon av okkupasjonslovgivningen satt bl.a. Andreas Schei (senere ekspedisjonssj. i Justisdep., deretter høyesterettsdommer og til sist Norges første sivilombudsmann) og Henrik Bahr (dav. byråsjef i Justisdep.). Andreas Schei hadde sammen med Carl Platou (dav. eksp.sj. Justisdep.) også plass i et underutvalg som kom med forslag om organisering av departementene etter krigen. I krigens siste måneder ble det videre knyttet nære personlige forbindelser mellom Hauge og høyesterettsjustitiarius Paal Berg, som fremsto som Hjemmefrontens offisielle leder. Etter Einar Gerhardsens tilbakekomst og senere valg til statsminister ble Hauge hans personlige sekretær og fortrolige rådgiver. I den første rene Arbeiderpartiregjeringen etter krigen ble Hauge forsvarsminister. I 1955 var han en kort tid justisminister.

Det siste krigsåret fremsatte Hjemmefronten mange forslag om endringer såvel i straffeloven som i straffeprosesslovgivningen. Et av forslagene gikk ut på å innføre en ny type straff, nemlig tap av norsk statsborgerrett. I London støtte dette forslaget på betenkeligheter såvel av folkerettslig som av praktisk art og Londonregjeringen utferdiget ingen provisorisk anordning med det ønskede innhold.

Men den tankegang som lå bak Hjemmefrontens forslag var ingenlunde oppgitt. Den 1. august 1945 opplyser daværende byråsjef i Justisdepartementets lovavdeling, Finn Hiortøy, i et håndskrevet notat at ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen, E.R. Rognlien har meddelt at statsråden ønsker utferdiget forslag til provisorisk anordning om endring av statsborgerlovgivningen. Hiortøy fremsatte også et slikt forslag i det nevnte notatet, men dette forslaget innebar ingen endringer i statsborgerrettighetene til norskfød-te borgere. Forslaget falt ikke i smak hos oppdragsgiveren, som neppe var ministeren, idet denne bare satte sine initialer på notatet som tegn på at han hadde sett det.

Justisminister Cappelen hadde selv en fortid som medlem av Hjemmefrontens ledelse, men merkelig nok later det til at verken ministeren, Platou (Justisdepartementets øverste embetsmann), Bahr (ekspedisjonssjef for lovavdelingen) eller Schei (ekspedisjonssjef, muligens overordnet 3. sivilkontor hvor statsborgerloven faglig sett hørte hjemme) følte seg kallet til å gi ordrer om noe utredningsarbeid om spørsmålet. Et maskinskrevet ark uten datering og signering angir noe senere hvilke endringer i statsborgerloven som ønskes gjennomført. Fratakelse av statsborgerskapet for personer med norsk og tysk statsborgerskap vesentlig norske tyskgifte kvinner – var her angitt blant ønskemålene.

Etter å ha fått rede på oppdragsgiverens ønskemål, ba Carl Platou om at lovavdelingen måtte få mer tid til å vurdere spørsmålet. Men nå krevde ministeren i en påtegning at saken skulle påskyndes. Det tjener Finn Hiortøy til ære at han ikke befattet seg med saken etter at hans første notat var blitt vraket. Det faglig ansvarlige kontor, 3. sivilkontor, ble ikke konsultert. Oppdraget med å finne juridiske formuleringer for de ønskede endringer gikk til duoen Gunder Egge/Carl Stabel, som skrev de nødvendige notater. Deres arbeid ble bifalt, og i regjeringskonferanse 14. august ble forslaget fremmet og enstemmig tiltrådt av Regjeringen Gerhardsens medlemmer. Den 17. august 1945 ble den provisoriske anordningen fremlagt for Kongen for underskrift, og dermed var det foretatt omfattende og sterkt kvinnediskriminerende endringer i den norske statsborgerlovgivningen.

Da Stortingets protokoll-komite i 1946 gjennomgikk de provisoriske anordninger som var blitt gitt, fant den det «meget tvilsomt» at bestemmelser av denne karakter kunne gis som provisorisk anordning. Men i 1955 ble såvel anordningen som dens konsekvenser godkjent av Høyesterett. Dommen ble utformet av Andreas Schei (RT 1955 s.439 og flg.). Heldigvis står mindretallets (Bergers) votum som et verdig monument over flertallets brudd med såvel Grunnloven som alminnelig anerkjente folkerettsprinsipper.

Og hva var så konsekvensene av den provisoriske anordningen? Her skal vi bare se på en enkelt sak, men eksemplene er mange:

Solveig G. fra Haugesund var datter av en norsk kjøpmann som drev sildeeksport på Tyskland. Solveig arbeidet i forretningen, og etter farens død i 1937 drev hun videre sammen med moren, som var tyskfødt. Under krigen ble Solveig glad i en tysker og overveide ekteskap. Da hun hadde vesentlig formue, søkte hun først råd hos advokat og fikk til svar at det var ingen som helst risiko for problemer, idet Solveig ville ha sitt norske statsborgerskap i behold også etter ekteskapet. Både hun og hennes familie var hederlige i enhver henseende og det var intet å utsette på deres nasjonale holdning. Paret giftet seg og fikk en sønn. Våren 1945 falt Solveigs ektemann i krigen slik at hun var enke da freden kom. Da kom også Erstatningsdirektoratets folk og beslagla alle Solveigs eiendeler, til og med møblene. Gangklærne fikk hun aller-nådigst beholde. Det var ikke bare Solveig selv som ble rammet. Hennes to år gamle sønn hadde fått fødselsdagsgaver og julegaver med i alt 600 kroner som sto på bankbok i hans navn. Også denne «fiendeeiendom» la Erstatningsdirektoratet beslag på. Beslaget ble opprettholdt i alle rettsinstanser. Den endelige avgjørelse falt i 1955.

Ikke nok med at Solveig ble fratatt alle sine eiendeler. Som fiendtlig statsborger ble hun også fratatt retten til å bo i sitt fødeland. I USA fant hun et fristed, og der bor hun fremdeles.

Den skånselløse kampen mot enker og farløse barn påførte ofrene skader som aldri kan leges. Det er et trist faktum. Men for den som er interessert i å finne årsaken til at vi nå sitter opp til halsen i offentlig fiksekultur og svart privatøkonomi er kampens seierherrer av større interesse. Frigjøringsdagenes massive overgrep mot forsvarsløse kvinner skyldtes angivelig «folkets raseri». Senere forskning har vist at det tyske folks raseri under Krystallnatten var meget velorganisert. Spørsmålet er om det skyldes tilfeldigheter at det norske raseriet tilsynelatende var mindre i distrikter der Hjemmefrontens organisasjon sto svakt. Svaret på dette og mange andre spørsmål ligger på historiens mørkeloft, skjult under tykke lag av spindelvev.

Spindelvev har selvsagt også en opprinnelse og en funksjon. Det er kunstferdige nettverk som edderkoppene skaper med sin egen kropp og som tjener som dødsfeller såvel for inntrengere som for de insektene som edderkoppene lever av. Hele tiden lager nye generasjoner av edderkopper stadig nye nettverk.

Mange av oss som er født etter krigen har hatt vanskelig for å forstå norske myndigheters uvilje mot å gi tyskgifte kvinner tilbake det norske statsborgerskapet om andre utenlandskgifte har fått uten videre dikkedarer i forbindelse med gjennomføring av internasjonal og nasjonal likestillingspolitikk. En gjennomgang av materiale fra Erstatningsdirektoratets arkiver vil antakelig gjøre det lettere å forstå at det er både juridiske og økonomiske, men ikke minst personrelaterte grunner til denne uviljen. Kanskje kan en slik gjennomgang også bidra til å forstå hva Ronald Bye refererer til når han snakker om kameraderikulturen, ikke bare i Arbeiderpartiet, men i hele etterkrigstidens samfunnsliv.

De store samfunnsedderkoppene bruker ikke sin tid til å installere boblebadekar eller holde vaffelkakeselskaper. De bygger opp etterretningsapparatet og byråkratier og utpeker sine venner til nøkkelstillinger i domstolene, på universitetene og i de politiske partiene. De skriver lovtekster og forskrifter som tjener deres evinnelige maktbegjær og deres samarbeidspartneres økonomiske interesser (og bare småedderkopper som Arve Johnsen skryter av det etterpå).

De virkelige edderkoppene sitter i skjul mens de trekker i trådene. Når de værer fare, forsvinner de kløktige edderkoppene ned i en sprekk mens fluer og andre insekter som allerede sitter i nettet blir ofre i rengjøringsprosessen. Slik havner de rene ubetydeligheter under offentlighetens nådeløse søkelys mens media kappes om å rose seg selv og hverandre for hvor flinke de er til å rydde opp. Under den velpolerte overflaten, Den Store Enigheten, ligger det grumsede underlaget som Guri Hjeltnes såvidt har pirket borti i sin bok om avisoppgjøret, og enhver redaktør vet hva det absolutt ikke lønner seg å skrive om.

Men årets bøker bærer bud om at det ulmer i krefter som mener tiden kan være inne til å foreta en virkelig storrengjøring. Kanskje kampen mot edderkoppkulturen kan bli 1990-årenes store sak.

Denne artikkel stod første gang på trykk i avisen “Folk og Land” Nr. 5. 1998. Takk til Dag Hiåsen for å finne den frem fra arkivet.

Issues of MindControl – Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde – Nyhetsspeilet.no

The boys from Nyhetsspeilet has done a very good video-interview.  See it!

See the rest of it here:

http://www.youtube.com/user/beastofeast

Visit also:

http://www.nyhetsspeilet.no/category/video/

Classic: Interview with an Ex-Vampire / Bill Schnoebelen

About Bill Schnoebelen

Bill SchnoebelenBill is an internationally recognized speaker and author of seven books and countless booklets, articles and tracts. He and his wife, Sharon have been happily married for 30 years. He graduated from Loras College in 1971 with a degree in music and education. BillSchnoebelen.jpg – 17293 BytesHe received his Masters in Theological Studies degree from St. Francis School of Pastoral Ministry in 1980 and his Master of Arts degree in counseling from Liberty University in 1990. He is also a Naturopathic doctor, a Nutritional Herbologist and a Certified Natural Health Professional. Bill is listed in Who’s Who in Religion.

Wicca: Satan’s Little White Lie is a survey of the modern “white witchcraft” scene from the standpoint of one who was a high priest for more than a dozen years and who taught and initiated hundreds of Wiccan novices. The Craft’s harmless appearance is revealed to be a mask for a more ominous spirituality.

He has been studying religion and spirituality in one form or another all of his life, and is an ordained minister. Additionally, he has been a careful student of the UFO phenomenon since the late 1960’s. He was gloriously saved by Yah’shua the Messiah (Jesus Christ) in 1984.

Bill is a recognized authority on alternative religions and the occult, and spent sixteen years as a teacher of witchcraft, spiritism and ceremonial magick. His spiritual search also included seven years in the Church of Satan. Additionally, he spent nine years as an active member of the Freemasonic fraternity and five years as a devout member of the LDS (Mormon) church, where he held numerous offices, including elders’ quorum president. He and his wife also held temple recommends in the LDS church for four years.

Lucifer Dethroned: A True StoryBill’s books include Lucifer Dethroned (autobiographical) and Blood on the Doorpost, which he co-authored with his wife. The first book is a gripping account of his descent into the darkest side of mysticism and magick and his restoration through grace and the love of Yah’shua (Jesus). It is additionally, a very thorough historical survey of contemporary Satanism. The second book is gleaned from their thousands of hours of counseling with people coming out of oppressive religious systems or dysfunctional relationships and functions as aa graduate level course on prayer therapy and spiritual warfare.

Masonry: Beyond the Light has been described as the finest book on Freemasonry written by a former Mason and is our best selling book. It is a thorough survey of the history of the lodge and an examination of the spiritual dynamics which underlie it, especially in relation to the Bible.

Space Invaders is another top seller, and is the fruit of nearly thirty years of research into the UFO enigma. It contains astonishing answers to some of the most perplexing aspects of flying saucers and also the alien abduction phenomena which seems to be sweeping the country. It places the saucers and the aliens under the light of Yahweh God’s Holy Word with amazing results which will prepare you for some of the coming end-times deceptions.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

This must be my alltime favorite video!  I can´t even imagine how many Hollywood-movies has been based on these stories.

Go to the official website and ministry http://www.withoneaccord.org/ and sign up for the Great Lords protection!

Extreme Oath of the Jesuits

“When a Jesuit of the minor rank is to be elevated to command, he is conducted into the Chapel of the Convent of the Order, where there are only three others present, the principal or Superior standing in front of the altar. On either side stands a monk, one of whom holds a banner of yellow and white, which are the Papal colors, and the other a black banner with a dagger and red cross above a skull and crossbones, with the word INRI, and below them the words IUSTUM, NECAR, REGES, IMPIOUS. The meaning of which is: It is just to exterminate or annihilate impious or heretical Kings, Governments, or Rulers. Upon the floor is a red cross at which the postulant or candidate kneels. The Superior hands him a small black crucifix, which he takes in his left hand and presses to his heart, and the Superior at the same time presents to him a dagger, which he grasps by the blade and holds the point against his heart, the Superior still holding it by the hilt, and thus addresses the postulant:”

Superior:

My son, heretofore you have been taught to act the dissembler: among Roman Catholics to be a Roman Catholic, and to be a spy even among your own brethren; to believe no man, to trust no man. Among the Reformers, to be a reformer; among the Huguenots, to be a Huguenot; among the Calvinists, to be a Calvinist; among other Protestants, generally to be a Protestant, and obtaining their confidence, to seek even to preach from their pulpits, and to denounce with all the vehemence in your nature our Holy Religion and the Pope; and even to descend so low as to become a Jew among Jews, that you might be enabled to gather together all information for the benefit of your Order as a faithful soldier of the Pope.

You have been taught to insidiously plant the seeds of jealousy and hatred between communities, provinces, states that were at peace, and incite them to deeds of blood, involving them in war with each other, and to create revolutions and civil wars in countries that were independent and prosperous, cultivating the arts and the sciences and enjoying the blessings of peace. To take sides with the combatants and to act secretly with your brother Jesuit, who might be engaged on the other side, but openly opposed to that with which you might be connected, only that the Church might be the gainer in the end, in the conditions fixed in the treaties for peace and that the end justifies the means.

You have been taught your duty as a spy, to gather all statistics, facts and information in your power from every source; to ingratiate yourself into the confidence of the family circle of Protestants and heretics of every class and character, as well as that of the merchant, the banker, the lawyer, among the schools and universities, in parliaments and legislatures, and the judiciaries and councils of state, and to be all things to all men, for the Pope’s sake, whose servants we are unto death.

You have received all your instructions heretofore as a novice, a neophyte, and have served as co-adjurer, confessor and priest, but you have not yet been invested with all that is necessary to command in the Army of Loyola in the service of the Pope. You must serve the

proper time as the instrument and executioner as directed by your superiors; for none can command here who has not consecrated his labors with the blood of the heretic; for “without the shedding of blood no man can be saved.” Therefore, to fit yourself for your work and

make your own salvation sure, you will, in addition to your former oath of obedience to your order and allegiance to the Pope, repeat after me—

The Extreme Oath of the Jesuits:

“1, _ now, in the presence of Almighty God, the Blessed Virgin Mary, the blessed Michael the Archangel, the blessed St. John the Baptist, the holy Apostles St. Peter and St. Paul and all the saints and sacred hosts of heaven, and to you, my ghostly father, the Superior General of the Society of Jesus, founded by St. Ignatius Loyola in the Pontificate of Paul the Third, and continued to the present, do by the womb of the virgin, the matrix of God, and the rod of Jesus Christ, declare and swear, that his holiness the Pope is Christ’s Vice-regent and is the true and only head of the Catholic or Universal Church throughout the earth; and that by virtue of the keys of binding and loosing, given to his Holiness by my Savior, Jesus Christ, he hath power to depose heretical kings, princes, states, commonwealths and governments, all being illegal without his sacred confirmation and that they may safely be destroyed.

Therefore, to the utmost of my power I shall and will defend this doctrine of his Holiness’ right and custom against all usurpers of the heretical or Protestant authority whatever, especially the Lutheran of Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, and the now pretended authority and churches of England and Scotland, and branches of the same now established in Ireland and on the Continent of America and elsewhere; and all adherents in regard that they be usurped and heretical, opposing the sacred Mother Church of Rome. I do now renounce and disown any allegiance as due to any heretical king, prince or state named Protestants or Liberals, or obedience to any of the laws, magistrates or officers.

I do further declare that the doctrine of the churches of England and Scotland, of the Calvinists, Huguenots and others of the name Protestants or Liberals to be damnable and they themselves damned who will not forsake the same.  I do further declare, that I will help, assist, and advise all or any of his Holiness’ agents in any place wherever I shall be, in Switzerland, Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, England, Ireland or America, or in any other Kingdom or territory I shall come to, and do my uttermost to extirpate the heretical Protestants or Liberals’ doctrines and to destroy all their pretended powers, regal or otherwise.

I do further promise and declare, that notwithstanding I am dispensed with, to assume my religion heretical, for the propaganda of the Mother Church’s interest, to keep secret and private all her agents’ counsels from time to time, as they may entrust me and not to divulge, directly or indirectly, by word, writing or circumstance whatever; but to execute all that shall be proposed, given in charge or discovered unto me, by you, my ghostly father, or any of this sacred covenant.

I do further promise and declare, that I will have no opinion or will of my own, or any mental reservation whatever, even as a corpse or cadaver (perinde ac cadaver), but will unhesitatingly obey each and every command that I may receive from my superiors in the Militia of the Pope and of Jesus Christ.  That I may go to any part of the world withersoever I may be sent, to the frozen regions of the North, the burning sands of the desert of Africa, or the jungles of India, to the centers of civilization of Europe, or to the wild haunts of the barbarous savages of America, without murmuring or repining, and will be submissive in all things whatsoever communicated to me.

I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth; and that I will spare neither age, sex or condition; and that I will hang, waste, boil, flay, strangle and bury alive these infamous heretics, rip up the stomachs and wombs of their women and crush their infants’ heads against the walls, in order to annihilate forever their execrable race. That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poisoned cup, the strangulating cord, the steel of the poniard or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or Superior of the Brotherhood of the Holy Faith, of the Society of Jesus.

In confirmation of which, I hereby dedicate my life, my soul and all my corporal powers, and with this dagger which I now receive, I will subscribe my name written in my own blood, in testimony thereof; and should I prove false or weaken in my determination, may my brethren and fellow soldiers of the Militia of the Pope cut off my hands and my feet, and my throat from ear to ear, my belly opened and sulphur burned therein, with all the punishment that can be inflicted upon me on earth and my soul be tortured by demons in an eternal hell forever!

All of which, I, _, do swear by the Blessed Trinity and blessed Sacraments, which I am now to receive, to perform and on my part to keep inviolable; and do call all the heavenly and glorious host of heaven to witness the blessed Sacrament of the Eucharist, and witness the same further with my name written and with the point of this dagger dipped in my own blood and sealed in the face of this holy covenant.”

(He receives the wafer from the Superior and writes his name with the point of his dagger dipped in his own blood taken from over his heart.)

Superior:

“You will now rise to your feet and I will instruct you in the Catechism necessary to make yourself known to any member of the Society of Jesus belonging to this rank.  In the first place, you, as a Brother Jesuit, will with another mutually make the ordinary sign of the cross as any ordinary Roman Catholic would; then one cross his wrists, the palms of his hands open, and the other in answer crosses his feet, one above the other; the first points with forefinger of the right hand to the center of the palm of the left, the other with the forefinger of the left hand points to the center of the palm of the right; the first then with his right hand makes a circle around his head, touching it; the other then with the forefinger of his left hand touches the left side of his body just below his heart; the first then with his right hand draws it across the throat of the other, and the latter then with a dagger down the stomach and abdomen of the first. The first then says Iustum; and the other answers Necar; the first Reges. The other answers Impious.” (The meaning of which has already beenexplained.) “The first will then present a small piece of paper folded in a peculiar manner, four times, which the other will cut longitudinally and on opening the name Jesu will be found written upon the head and arms of a cross three times. You will then give and receive with him the following questions and answers:

Question —From whither do you come?

Answer — The Holy faith.

Q. —Whom do you serve?

A. —The Holy Father at Rome, the Pope, and the Roman Catholic Church Universal throughout the world.

Q. —Who commands you?

A. —The Successor of St. Ignatius Loyola, the founder of the Society of Jesus or the Soldiers of Jesus Christ.

Q. —Who received you?

A. —A venerable man in white hair.

Q. —How?

A. —With a naked dagger, I kneeling upon the cross beneath the banners of the Pope and of our sacred order.

Q. —Did you take an oath?

A. —I did, to destroy heretics and their governments and rulers, and to spare neither age, sex nor condition. To be as a corpse without any opinion or will of my own, but to implicitly obey my Superiors in all things without hesitation of murmuring.

Q. —Will you do that?

A. —I will.

Q. —How do you travel?

A. —In the bark of Peter the fisherman.

Q. —Whither do you travel?

A. —To the four quarters of the globe.

Q. —For what purpose?

A. —To obey the orders of my general and Superiors and execute the will of the Pope and faithfully fulfill the conditions of my oaths.

Q. —Go ye, then, into all the world and take possession of all lands in the name of the Pope.

“He who will not accept him as the Vicar of Jesus and his Vice-regent on earth, let him be accursed and exterminated.”

The Jesuit Oath of Induction is also recorded in the Congressional Record of the U.S.A.  (House Bill 1523, Contested election case of Eugene C. Bonniwell, against Thos. S. Butler, Feb. 15, 1913, pp. 3215-3216)

Mind Control: The “Greenbaum” speech (safe version)

Date sent: Fri, 09 Feb 2001 21:29:24 -0800

From:       H. Michael Sweeney
To:        Eleanor White
Subject:     Re: "Greenbaum" speech

THE GREENBAUM SPEECH

** Safe for MPD Victims **

By Doctor D. Corydon Hammond
"Safe Version" Redacted to Protect Ritual Abuse MPD Victims With Introductions and Redactions by H. Michael Sweeney, Author, The Professional Paranoid: How to Fight Back When Investigated, Stalked, Harassed, or Targeted by Any Agency, Organization, or Individual It is extremely important to realize how key this speech is, since it represents one of the first and very few times a group of psychiatric professionals have openly acknowledged and discussed the existence, detection, proper diagnosis, and successful treatment of ritual abuse MPD programming - and further, openly and directly linked such programming to Satanic influences and the CIA through scientific discovery. However, I would urge extreme caution to anyone closely associated with or who may actually be a victim of ritual abuse MPD programming - they should NOT READ THE ENTIRE DOCUMENT IN AN UNEDITED FORM. One of the principle material contributions within the document itself is the explicit warning that such persons should NOT be exposed (contaminated) IN ANY WAY to select information contained herein because it would SEVERELY HAMPER OR DETER ANY OPPORTUNITY FOR PROPER PSYCHIATRIC EVALUATION AND TREATMENT as prescribed/described herein. Specifically, to become aware of this information contaminates the victim in a way which makes it difficult if not impossible for the Doctor to find the clues which confirm the programming and subsequently lead to treatments appropriate to the programming. Thus I have taken the liberty of preparing this version of the document which is 'censored' to safe levels by using CIA's own time honored methodology of [REDACTED] annotation. Some redactions include terms or phrases found elsewhere, but in such cases, it is the context and use of the terms and phrases which warrants the redaction. Other redactions involve descriptions of programming techniques which are typically described by the patients in treatment. These are the things which must come from the patient from true memories (especially when 'hidden' within an alter personality) and without outside contamination or influence in order to have any value in the treatment process. A small number of redactions are specifically to avoid establishing an undue fear of the process in an MPD. Professionals and researchers, of course, will want the full document, which can be obtained by email request from . Herein is the lecture by D.C.Hammond, originally entitled "Hypnosis in MPD: Ritual Abuse," more commonly known as the "Greenbaum Speech," delivered at the Fourth Annual Eastern Regional Conference on Abuse and Multiple Personality, Thursday June 25, 1992, at the Radisson Plaza Hotel, Mark Center, Alexandria, Virginia. Sponsored by the Center for Abuse Recovery & Empowerment, The Psychiatric Institute of Washington, D.C. Both a tape and a transcript were at one time available from Audio Transcripts of Alexandria, Virginia (800-338-2111). Tapes and transcripts of other sessions from the conference are still being sold but -- understandably -- not this one. The transcript below was made from a privately made tape of the original lecture. In the introduction the following background information is given for D. Corydon Hammond: B.S. M.S. Ph.D (Counseling Psychology) from the University of Utah Diplomat in Clinical Hypnosis, the American Board of Psychological Hypnosis Diplomat in Sex Therapy, the American Board of Sexology Clinical Supervisor and Board Examiner, American Board of Sexology Diplomat in Marital and Sex Therapy, American Board of Family Psychology Licensed Psychologist, Licensed Marital Therapist, Licensed Family Therapist, State of Utah Research Associate Professor of Physical Medicine an Rehabilitation, Utah School of Medicine Director and Founder of the Sex and Marital Therapy Clinic, University of Utah. Adjunct Associate Professor of Educational Psychology, University of Utah Abstract Editor, The American Journal of Clinical Hypnosis Advising Editor and Founding Member, Editorial Board, The Ericsonian Monograph Referee, The Journal of Abnormal Psychology 1989 Presidential Award of Merit, American Society of Clinical Hypnosis 1990 Urban Sector Award, American Society of Clinical Hypnosis Current [now Past] President, American Society of Clinical Hypnosis THE GREENBAUM SPEECH of D.C.HAMMOND We've got a lot to cover today and let me give you a rough approximate outline of the the things that I'd like us to get into. First, let me ask how many of you have had at least one course or workshop on hypnosis? Can I see the hands? Wonderful. That makes our job easier. Okay. I want to start off by talking a little about trance-training and the use of hypnotic phenomena with an MPD dissociative-disorder population, to talk some about unconscious exploration, methods of doing that, the use of imagery and symbolic imagery techniques for managing physical symptoms, input overload, things like that. Before the day's out, I want to spend some time talking about something I think has been completely neglected in the field of dissociative disorder, and that's talking about methods of profound calming for automatic hyper-arousal that's been conditioned in these patients. We're going to spend a considerable length of time talking about age-regression and abreaction in working through a trauma. I'll show you with a non-MPD patient -- some of that kind of work -- and then extrapolate from what I find so similar and different with MPD cases. Part of that, I would add, by the way, is that I've been very sensitive through the years about taping MPD cases or ritual-abuse cases, part of it being that some of that feels a little like using patients and I think that this population has been used enough. That's part of the reason, by choice, that I don't generally videotape my work. I also want to talk a bunch about hypnotic relapse-prevention strategies and post-integration therapy today. Finally, I hope to find somewhere in our time-frame to spend on hour or so talking specifically about ritual abuse and about mind-control programming and brainwashing -- how it's done, how to get on the inside with that -- which is a topic that in the past I haven't been willing to speak about publicly, have done that in small groups and in consultations, but recently decided that it was high time that somebody started doing it. So we're going to talk about specifics today. [Applause] In Chicago at the first international congress where ritual abuse was talked about I can remember thinking, "How strange and interesting." I can recall many people listening to an example given that somebody thought was so idiosyncratic and rare, and all the people coming up after saying, "Gee, you're treating one, too? You're in Seattle"...Well, I'm in Toronto...Well, I'm in Florida...Well, I'm in Cincinnati." I didn't know what to think at that point. It wasn't too long after that I found my first ritual-abuse patient in somebody I was already treating and we hadn't gotten that deep yet. Things in that case made me very curious about the use of mind-control techniques and hypnosis and other brainwashing techniques. So I started studying brainwashing and some of the literature in that area and became acquainted with, in fact, one of the people who'd written one of the better books in that area. Then I decided to do a survey, and from the ISSMP&D [International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation] folks I picked out about a dozen and a half therapists that I though were seeing more of that than probably anyone else around and I started surveying them. The interview protocol, that I had got the same reaction almost without exception. Those therapists said, "You're asking questions I don't know the answers to. You're asking more specific questions than I've ever asked my patients." Many of those same therapists said, "Let me ask [my patients] those questions and I'll get back to you with the answer." Many of them not only got back with answers, but said, "You've got to talk to this patient or these two patients." I ended up doing hundred of dollars worth of telephone interviewing. What I came out of that was a grasp of a variety of brainwashing methods being used all over the country. I started to hear some similarities. Whereas I hadn't known, to begin with, how widespread things were, I was now getting a feeling that there were a lot of people reporting some similar things and that there must be some degree of communication here. Then approximately two and a half years ago I had some material drop in my lap. My source was saying a lot of things that I knew were accurate about some of the brainwashing, but it was telling me new material I had no idea about. At this point I took and decided to check it out in three ritual-abuse patients I was seeing at the time. Two of the three had what they were describing, in careful inquiry without leading or contaminating. The fascinating thing was that as I did a telephone-consult with a therapist that I'd been consulting for quite a number of months on an MPD case in another state, I told her to inquire about certain things. She said, "Well, what are those things?" I said, "I'm not going to tell you, because I don't want there to be any possibility of contamination. Just come back to me and tell me what the patient says." She called me back two hours later, said, "I just had a double session with this patient and there was a part of him that said, 'Oh, we're so excited. If you know about this stuff, you know how the Cult Programmers get on the inside and our therapy is going to go so much faster.'" Many other patients since have had a reaction of wanting to pee their pants out of anxiety and fear rather than thinking it was wonderful thing. But the interesting thing was that she then asked, "What are these things?" They were word perfect -- same answers my source had given me. I've since repeated that in many parts of the country. I've consulted in eleven states and one foreign country, in some cases over the telephone, in some cases in person, in some cases giving the therapist information ahead of time and saying, "Be very careful how you phrase this. Phrase it in these ways so you don't contaminate." In other cases not even giving the therapist information ahead of time so they couldn't. When you start to find the same highly esoteric information in different states and different countries, from Florida to California, you start to get an idea that there's something going on that is very large, very well coordinated, with a great deal of communication and sytematicness to what's happening. So I have gone from someone kind of neutral and not knowing what to think about it all to someone who clearly believes ritual abuse is real and that the people who say it isn't are either naive like people who didn't want to believe the Holocaust or -- they're dirty. [Applause] Now for a long time I would tell a select group of therapists that I knew and trusted, information and say, "Spread it out. Don't spread my name. Don't say where it came from. But here's some information. Share it with other therapists if you find it's on target, and I'd appreciate your feedback." People would question -- in talks -- and say, you know, they were hungry for information. Myself, as well as a few others that I've shared it with, were hedging out of concern and out of personal threats and out of death threats. I finally decided to hell with them. If they're going to kill me, they're going to kill me. It's time to share more information with therapists. Part of that comes because we proceeded so cautiously and slowly, checking things in many different locations and find the same thing. So I'm going to give you the way in with ritual-abuse programming. I certainly can't tell you everything that you want to know in forty-five or fifty minutes, but I'm going to give you the essentials to get inside and start working at a new level. I don't know what proportion, honestly, of patients have this. I would guess that maybe somewhere around at least fifty percent, maybe as high as three-quarters, I would guess maybe two-thirds of your ritual-abuse patients may have this. What do I think the distinguishing characteristic is? If they were raised from birth in a mainstream cult or if they were an non-bloodline person, meaning neither parent was in the Cult, but Cult people had a lot of access to them in early childhood, they may also have it. I have seen more than one ritual-abuse patient who clearly had all the kind of ritual things you hear about. They seemed very genuine. They talked about all the typical things that you hear in this population, but had none of this programming with prolonged extensive checking. So I believe in one case I was personally treating that she was a kind of schizmatic break-off that had kind of gone off and done their own thing and were no longer hooked into a mainstream group. [Pause] Here's where it appears to have come from. At the end of World War II, before it even ended, Allen Dulles and people from our Intelligence Community were already in Switzerland making contact to get out Nazi scientists. As World War II ends, they not only get out rocket scientists, but they also get out some Nazi doctors who have been doing mind-control research in the camps. They brought them to the United States. Along with them was a young boy, a teenager, who had been raised in a Hasidic Jewish tradition and a background of [REDACTED] that probably appealed to people in the Cult because at least by the turn of the century Aleister Crowley had been introducing [REDACTED] into Satanic stuff, if not earlier. I suspect it may have formed some bond between them. But he saved his skin by collaborating and being an assistant to them in the death-camp experiments. They brought him with them. They started doing mind-control research for Military Intelligence in military hospitals in the United States. The people that came, the Nazi doctors, were Satanists. Subsequently, the boy changed his name, Americanized it some, obtained an M.D. degree, became a physician and continued this work that appears to be at the center of Cult Programming today. His name is known to patients throughout the country. [Pause] What they basically do is they will get a child and they will start this, in basic forms, it appears, by about two and a half after the child's already been made dissociative. They'll make him dissociative not only through abuse, like sexual abuse, but also things like [REDACTED] and teaching the parents, "You do not go in until the child stops crying. Only then do you [REDACTED]." They start in rudimentary forms at about two and a half and kick into high gear, it appears, around six or six and a half, continue through adolescence with periodic reinforcements in adulthood. Basically in the programming the child will be put typically [REDACTED]. They will have an [REDACTED]. They'll be strapped down, [REDACTED]. There'll be [REDACTED]. They will see [REDACTED]. They'll be given, most commonly I believe, [REDACTED] as well depending on the kind of programming. They have it, I think, down to a science where they've learned you [REDACTED] until the programming is done. They then will describe a [REDACTED] stimulation to drive the brain [REDACTED]. Then, after a suitable period when they're in a certain brainwave state, they will begin programming, programming oriented to self-destruction and debasement of the person. In a patient at this point in time about eight years old who has gone through a great deal early programming took place on a military installation. That's not uncommon. I've treated and been involved with cases who are part of this original mind-control project as well as having their programming on military reservations in many cases. We find a lot of connections with the CIA. This patient now was in a Cult school, a private Cult school where several of these sessions occurred a week. She would go into a room, [REDACTED]. They would do all of these sorts of things. When she was in the proper altered state, now they were no longer having to [REDACTED]. Sometimes they'll be on other parts of the body. They will then begin and they would say to her, [REDACTED]. They would say the same thing until she complied and didn't make any negative response. Then they would continue. [REDACTED]. They repeated again, "Do you understand?" [REDACTED] again until they get compliance. Then they keep adding to it. "[REDACTED]" Maybe she'd say yes, but they might say, "We don't believe you" and [REDACTED] They would continue in this sort of fashion. She said typically it seemed as though they'd go about thirty minutes, take a break for a smoke or something, come back. They may review what they'd done and stopped or they might review what they'd done and go on to new material. She said the sessions might go half an hour, they might go three hours. She estimated three times a week. Programming [REDACTED] associated with right hemisphere non-dominant brain functioning, and with them talking, therefore, and requiring intense concentration, intense focusing. Because often they'll have to [REDACTED], and other kinds of things that are occurring. This is basically how a lot of programming goes on. Some of it'll also use other typical brainwashing kinds of techniques. There will be very standardized types of hypnotic things done at times. There'll be [REDACTED] which we know increases suggestibility in anyone. [REDACTED] suggestibility has significantly increased, from the research. It's not uncommon for them to use a great deal of that, including [REDACTED] before they do certain of these things. [Pause] Now let me give you, because we don't have a lot of time, as much practical information as I can. The way that I would inquire as to whether or not some of this might be there would be with ideomotor finger-signals. After you've set them up I would say, "I want the central inner core of you to take control of the finger-signals." Don't ask the unconscious mind. The case where you're inquiring about ritual abuse, that's for the central inner core. The core is a Cult-created part. "And I want that central inner core of you to take control of this hand of these finger-signals and what it has for the yes-finger to float up. I want to ask the inner core of you is there any part of you, any part of Mary," that's the host's name, "who knows anything about [REDACTED]" If you get a Yes, it should raise a red flag that you might have someone with formal intensive brainwashing and programming in place. I would then ask and say, "I want a part inside who knows something about [REDACTED] to come up to a level where you can speak to me and when you're here say, 'I'm here.'" I would not ask if a part was willing to. No one's going to particularly want to talk about this. I would just say, "I want some part who can tell me about this to come out." Without leading them ask them what these things are. I've had consults where I've come in. Sometimes I've gotten a Yes to that, but as I've done exploration it appeared to be some kind of compliance response or somebody wanting, in two or three cases, to appear maybe that they were ritual abuse and maybe they were in some way, but with careful inquiry and looking it was obvious that they did not have what we were looking for. Let me tell you what these are. Let's suppose that this whole front row here are multiples and that she has an alter named Helen and she has one named Mary, she has one named Gertrude, she has one named Elizabeth, and she has one named Monica. Every one of those alters may have put on it a program, perhaps designated [REDACTED] a Cult person could say, "[REDACTED]" or make some kind of hand gesture to indicate this and get the same part out in any one of them even though they had different names that they may be known by to you. [REDACTED] appear to represent general programming, the first kind of things put in. [REDACTED] appear to be sexual programs. For example, how to perform oral sex in a certain way, how to perform sex in rituals, having to do with producing child pornography, directing child pornography, prostitution. [REDACTED] are killers trained in how to kill in ceremonies. There'll also be some self-harm stuff mixed in with that, assassination and killing. [REDACTED] are called [REDACTED]. You know, I had never in my life heard those two terms paired together. I'd never heard the words "[REDACTED]" put together, but when you have people in different states, including therapists inquiring and asking, "What is [REDACTED]," and patients say to them, "[REDACTED]," it tends to make one a believer that certain things are very systematic and very widespread. This comes from their belief in [REDACTED]. It also is a more future-oriented kind of programming. Then there's [REDACTED]. I usually don't include that word when I say my first question about this or any part inside that knows about [REDACTED] will shake them even more. [REDACTED] has to do with self-destruct programming. [REDACTED]. This can include [REDACTED] programming. [REDACTED] appears to be system-protection and deception programming which will provide misinformation to you, try to misdirect you, tell you half-truths, protect different things inside. There can also be other [REDACTED]. I'd recommend that you go and get your entire [REDACTED] and if you have verified that some of this stuff is present and they have given you some of the right answers about what some of this material is, and I can't underline enough: DO NOT LEAD THEM. Do not say, "[REDACTED]?" Get the answer from them, please. When you've done this and it appears to be present, I would take your entire [REDACTED] and, with ideomotor signals, go through the [REDACTED] and say, "Is there any programming inside associated with [REDACTED]," and go on through. There may be some sytematicness to some of the other [REDACTED], but I'm not aware of it. I've found, for example, in one case that [REDACTED] had to do with the production of snuff films that this person was involved with. With another person, [REDACTED] had to do with their linkage and associations with drug smuggling and with the Mafia and with big business and government leaders. So there's going to be some individualism, I think, in some of those. Some of those are come-home programs, "come back to the Cult", "return to the Cult" program. Here's the flaw in the system. They have built in shut-down and erasure codes so if they got into trouble they could shut something down and they could also erase something. These codes will sometimes be idiosyncratic phrases, or ditties. Sometimes they will be numbers maybe followed by a word. There's some real individuality to that. At first I had hoped if we can get some of these maybe they'll work with different people. No such luck. It's very unlikely unless they were programmed at about the same point in time as part of the same little group. Stuff that I've seen suggests that they carry laptop computers, the programmers, which still include everything that they did twenty, thirty years ago in them in terms of the names of alters, the programs, the codes, and so on. Now what you can do is get erasure codes, and I always ask, "If I say this code, what will happen?' Doublecheck. "Is there any part inside who has different information?" Watch your ideomotor signals and what I've found is you can erase programs by giving the appropriate codes, but then you must abreact the feelings. So if you erase [REDACTED], which is often where I've started because it's the most high risk. Afterwards I will get all the [REDACTED], what were formerly [REDACTED] alters, together so that we will abreact and give back to the host the memories associated with all the programming that was done with [REDACTED] and anything any [REDACTED] part ever had to do in a fractionated abreaction. They use the metaphor -- and it is their metaphor -- [REDACTED]. and it is like a [REDACTED] comes down over the child alter to make them [REDACTED]. Once in a while internally you'll confront [REDACTED]. What I found from earlier work, and so I speed the process up now because I confirmed it enough times, is that you can say to the core, "Core, I want you to look -- there's [REDACTED]." I just ask it very non-leading like that and what's commonly said to me is that there were [REDACTED]. So I'll tell them, "[REDACTED] and give me a yes-signal when you've done it." Pretty soon you get a yes-signal. "Great. Now that [REDACTED] and tell me what you see." It's generally [REDACTED]. I have them [REDACTED]. I do a little hypnotic magic and ask the core to use [REDACTED]. They're usually quite amazed that this works, as have been a number of therapists. [Pause] Now there are many different layers of this stuff is the problem. Let me come over to the overhead and give some ideas about them. What we have up here are innumerable alters. I'll tell you one of the fascinating things I've seen. I remember a little over a year ago coming in to see some cases, some of the tough cases at a dissociative-disorders unit of a couple of the finest of the MPD therapists in this country, who are always part of all the international meetings, have lectured internationally. We worked and I look at some of their patients. They were amazed at certain things because they had not been aware of this before. As we worked with some of the patients and confirmed it, I remember one woman who'd been inpatient for three years, still was inpatient. Another who had one intensive year of inpatient work with all the finest MPD therapy you can imagine -- abreactions, integrations, facilitating cooperation, art therapy, on and on and on, journaling, intensively for one inpatient year followed by an intensive year of outpatient therapy two, three hours a week. In both patients we found out that all of this great work had done nothing but deal with the alters up here and had not touched the mind-control programming. In fact it was not only intact, but we found that the one who was outpatient was [REDACTED], and that she still had intact suggestions that had been give to her [REDACTED]. Now one of the things that I would very carefully check is, I would suggest that you ask the core, not just the unconscious mind, ask the core, "[REDACTED]? Is there [REDACTED]," if that's the host's name, "[REDACTED]?" This doesn't mean they're monitored. Many of them just simply have it. "Is there [REDACTED]?" I have the very uncomfortable feeling from some past experience that when you look at this you will find the large proportion of ritual-abuse victims in this country are having [REDACTED]. I remember a woman who came in about twenty-four years old, claimed her father was a Satanist. Her parents divorced when she was six. After that it would only when her father had visitation and he would take her to rituals sometimes up until age fifteen. She said, "I haven't gone to anything since I was fifteen." Her therapist believed this at face value. We sat in my office. We did a two-hour inquiry using hypnosis. We found the programming present. In addition to that we found that every therapy session was debriefed and in fact they had told her to get sick and not come to the appointment with me. Another one had been told that I was Cult and that if she came I would know that she'd been told not to come and I would punish her. If anything meaningful comes out in a patient who's being monitored like that -- from what I've learned thus far, [REDACTED] -- my belief is if they're in that situation you can't do meaningful therapy other than being supportive and caring and letting them know you care a lot and you'll be there to support them. But I wouldn't try to work with any kind of deep material or deprogramming with them because I think it can do nothing but get them tortured and hurt unless they can get into a safe, secure inpatient unit for an extended period of time to do some of the work required. I have a feeling that when you make inquiries you're going to find that probably greater than fifty percent of these patients, if they're bloodline, meaning mother or dad or both involved, will be monitored on some ongoing basis. [Pause] Now when you come below the alters, you then have [REDACTED], so and so forth, the [REDACTED] programming and they will then have backup programs. There will typically be an erasure code for the backups. There may be one code that combines all the backups into one and then an erasure code for them, simply one code that erases all the backups. So I will get the code for, let's say, [REDACTED] and for all the [REDACTED] backups at the same time. After I've asked "What will happen if I give this," I will give the code and then I will say, "What are you experiencing?" They often describe [REDACTED], all sorts of interesting things. I've had some therapists come back and say, "My Lord, I had never said anything about [REDACTED]." I remember one therapist who'd been with me in several hypnosis workshops and consulted with me about a crisis MPD situation. I told her to inquire about [REDACTED]. She did. She got back to me saying, "Yeah, I got an indication it's there. What is it?" I said, "I'm not going to tell you. Go back and inquire about some of this." We set an appointment for a week or so hence. She got back with me and said, "I asked what [REDACTED] was and she said, '[REDACTED].' I asked her what [REDACTED] was and she said '[REDACTED].'" Okay. So I told her about some of this stuff for a two-hour consult. She called back and she said, "This seemed too fantastic. I heard this and I thought, 'Has Cory been working too hard?'" she said, I'm embarrassed to admit it, but she said, "I held you in high professional regard, but this just sounded so off in the twilight zone that I really thought, 'Is he having a nervous breakdown or something?'" She said, "But I respected you enough to ask [my patient] about this." She said, "I asked another MPD patient and she didn't have any of this." So in this patient she started describing things and how she worked, for example, with an erasure and she was describing things like [REDACTED] and kinds of things. She said, "I hadn't told her about any of these things." Well, here's the problem. There are different layers and I think some of them are designed to keep us going in circles forever. They figured we probably, in most cases, wouldn't get below the alters which they purposefully created. The way you create Manchurian Candidates is you divide the mind. It's part of what the Intelligence Community wanted to look at. If you're going to get an assassin, you're going to get somebody to go do something, you divide the mind. It fascinates me about cases like the assassination of Robert Kennedy, where Bernard Diamond, on examining Sirhan Sirhan found that he had total amnesia of the killing of Robert Kennedy, but under hypnosis could remember it. But despite suggestions he would be able to consciously remember, could not remember a thing after was out of hypnosis. I'd love to examine Sirhan Sirhan. It appears that below this we've got some other layers. One is called "[REDACTED]" it appears. Isn't it interesting that [REDACTED]? One of the questions in a way that does not contaminate is after I've identified some of this stuff is there and they've given me a few right answers about what some of it is, "If there were a doctor associated with this programming and [REDACTED]?" Now once in a while I've had some [REDACTED] in about three or four patients that I felt were trying to dissimulate in some way and I don't really believe had this. In one case I got [REDACTED] and I found out later it was a doctor [REDACTED] who was being trained [REDACTED] almost thirty years ago and he supervised part of the programming of this woman under this doctor. I remember one woman couldn't come up with anything. No alter would speak up with anything. I said, "Okay," and we went on to some other material. About two minutes later she said, "[REDACTED]?" We found this all over. There appears to be some [REDACTED] below that and I suspect that you get down to fewer and more central programs the deeper you go. Well, all [REDACTED] is mixed all into this. If you're going to work with this you need to pick up a couple of books on [REDACTED]. One is by a man named [REDACTED]. Another is by [REDACTED]. I knew nothing about [REDACTED]. It was interesting. A patient had sat in my waiting area, got there considerably early and drew a detailed [REDACTED] over two years ago. It took me two months to figure out what it was. Finally, showing it to somebody else who said, "You know? That looks an awful lot like [REDACTED]" and that rang a bell with some esoteric in an old book and I dug it out. That was the background [REDACTED]. Now the interesting thing about the [REDACTED]. I've also had patients who didn't appear to know that [REDACTED], volunteered that there were parts inside named [REDACTED]. Now let me give you some information about parts inside that may be helpful to you if you're going to inquire about these things, because my experience is one part will give you some information and either run dry or get defensive or scared and stop. and so you punt and you make an end run and you come around the other direction, you find another part. I'll tell you several parts to ask for and ask if there's a part by this name. And, by the way, when I'm screening patients and fiddling around with this, I throw in a bunch of spurious ones and ask, "Is there a part inside by this name and by that name" as a check on whether or not it appears genuine. For example. "In addition to the core," I ask, "is there a part inside named [REDACTED], I've often found, will be helpful and give you a lot of information. "Is there a part inside named [REDACTED]?" I mean I may throw in all sorts of things. "Is there a part inside named [REDACTED]?" I've never encountered one yet! Just to see what kind of answers we get. I try to do this carefully. [REDACTED] is a part that, [REDACTED], is associated with a part called [REDACTED]. You will be fascinated to know that. Remember [REDACTED]? A lot of prominent people in Hollywood were associated and then they went underground, the books say, in about seventy-eight and vanished? Well, they're alive and well in southern Utah. We have a thick file in the Utah Department of Public Safety documenting that they moved to southern Utah, north of Monument Valley, bought a movie ranch in the desert, renovated it, expanded it, built a bunch of buildings there, carefully monitored so that very few people go out of there and no one can get in and changed their name. A key word in their name is [REDACTED]. There are some other words. [REDACTED]. So you can ask, "Is there something inside known as [REDACTED]?" I might ask other things to throw people off. "Is there something known as the [REDACTED]?" Well, maybe they'll conceive of something. Or "Is there something known as [REDACTED]?" There are a variety of questions you can come up with, to sort of screen some things. I've also found that there will often be a part called "[REDACTED]" and that there will be [REDACTED]. How many of you have come into [REDACTED]? There will typically be [REDACTED]. Sometimes they'll have numbers instead, sometimes they'll be called [REDACTED]. You can find out the head one of those. There'll be a source of some information for you. I will ask inside, "Is there a part inside named [REDACTED]?" You'll find that there are, if they have this kind of programming, in my experience. Usually with a little work and reframing, you can turn them and help them to realize that they were really a child-part who's playing a role and they had no choice then, but they do now. You know, they played their role very, very well, but they don't have to continue to play it with you because they're safe here and in fact, "If the Cult simply found out that you talked to me, that they [find out] you had shared information with me, you tell me what would they do to you?" Emphasize that the only way out is through me and that they need to cooperate and share information and help me and that I'll help them. So all these parts can give you various information. Now they have tried to protect this very carefully. Let me give you an example with [REDACTED]. I discovered this -- by the way I used to think this programming was only in bloodline people. I've discovered it in non-bloodline people, but it's a bit different. They don't want it to be just the same. I don't think you'll find deep things like [REDACTED] with non-bloodline people. But let me tell you something that I discovered first in a non-bloodline and then in a bloodline. We were going along and a patient was close to getting well, approaching final integration in a non-bloodline and she suddenly started hallucinating and [REDACTED] and other things like that. So I used an affect-bridge and we went back and we found that what happened was that they gave suggestions, that if she ever got [REDACTED]. The way they did this was they strapped her down and they [REDACTED] so they could utilize them in good Ericsonian fashion and build on them and then combine [REDACTED]. "If you ever get to this point [REDACTED]. If you ever get fully integrated and get well [REDACTED]. They gave those suggestions vigorously and repetitively. Finally they introduced other suggestions that, "[REDACTED]." In a bloodline patient then, as I began inquiring about deep material, the patient started to experience similar symptoms. We went back and we found the identical things were done to her. This was called the "[REDACTED]. Lots of interesting internal consistencies like that play on words with [REDACTED]. Now in this case it was done to her at age nine for the first time and then only hers was different. Hers was a suggestion for amnesia. "If you ever remember anything about [REDACTED]." Then finally the suggestions added, "[REDACTED], if you ever remember it." At age twelve then, three years later, they used what sounds like an Amytol interview to try to breach the amnesia and find out if they could. They couldn't. So then they strapped her down again, took and gave her something to kind of paralyze her body, [REDACTED] and reinforced all the suggestions. Did a similar thing at the age of sixteen. So these are some of the kind of booby traps you run into. There are a number of cases where they [REDACTED] suggestions to keep us from discovering some of this deeper level stuff. What's the bottom? Your guess is as good as mine but I can tell you that I've had a lot of therapists who were stymied with these cases who were going nowhere. In fact someone here that I told some basic information about this to in Ohio a couple of months ago said it opened all sorts of things up in a patient who'd been going nowhere. That's an often common thing. I think that we can move down to deeper levels and if we deal with some of the deeper level stuff it may destroy all the stuff above it. But we don't even know that yet. In some of the patients I'm working with we have pretty much dealt with a lot of the top-level stuff. I'll tell you how we've done some of that. We'll take and erase one system like [REDACTED]. Then we will have a huge abreaction of all the memories and feelings in a fractionated abreaction associated with those parts. I typically find I'll say to them, "Now that we've done this are there any other memories and feelings that any parts that were [REDACTED]?" The answer's usually "No." At that point I will say, "I usually find at this point in time the majority, if not all, of those parts that [REDACTED] no longer feel a desire or need to be different, realizing that you split off originally by them and want to go home to Mary and become one with her again." I use the concept often now -- which came from a patient -- of going home and becoming one with her. "Going back from whence you came" is another phrase I'll use with them. "Are there any [REDACTED] inside who do not feel comfortable with that or have reservations or concerns about that?" If there are we talk to them. We deal with them. A few may not integrate. My experience is most of the time they'll integrate and we may integrate twenty-five parts at once in a polyfragmented complex MPD. I think it is vitally important to abreact the feelings before you go on. Also for many patients it hasn't seemed to matter the order we go in but I've found a couple where it has. If it doesn't seem to matter I'll typically go [REDACTED], then [REDACTED] because they have more violence potential, then [REDACTED] to get rid of the self-deception stuff. What I will do before I just assume anything and do that, is once we've done [REDACTED] and showed them that success can occur and something can happen and they feel relief after, I will say to them, "I want to ask the core -- through the fingers -- is there a specific order in which programs must be erased?" You know maybe it doesn't matter but most of the time I found "No." There are cases where we found "Yes." I recommend doing one or two or three of those because they'll produce relief and and a sense of optimism in the patient. But then I would recommend starting to probe for the deeper level things and getting their input and recommendations about the order in which we go. Question? Q: What has been the typical age and typical gender of this type of person? Dr.H: I know of this being found in men and women. Most of the patients I know with MPD ritual abuse that are being treated are women, however. I know of some men being treated where we've found this. A while back I was talking to a small group of therapists somewhere. I told them about some of this. In the middle of talking about some of this all the color drained out of one social worker's face and she obviously had a reaction and I asked her about and she said, "I'm working with a five-year-old boy," and she said, "Just in the last few weeks he was saying something about [REDACTED]." I went on a little further and I mentioned some of these things and she just shook her head again. I said, "What's going on?" She said, "He's been spontaneously telling me about [REDACTED]." I think you will find variations of this and that they've changed it, probably every few years and maybe somewhat regionally to throw us off in various ways but that certain basics and fundamentals will probably be there. I have seen this in people up into their forties including people whose parents were very, very high in the CIA, other sorts of things like that. I've had some that were originally part of the Monarch Project which is the name of the government Intelligence project. Question in the back? Q: I'm still not grasping how one starts, how you find out how to erase. How do you get that information? Dr.H: I would say, "I want the core, if necessary, using the telepathic communication ability you have to read minds," because they believe in that kind of stuff, "so I'll use it..." I was trained in Ericsonian stuff, "...to obtain for me the erasure code of [REDACTED]. When you've done so, I want the yes-finger to float up." Then I ask them to tell it to me. "Are there backups for [REDACTED] programs?" "Yes." "Okay? How many backups are there?" "Six," they say, let's say. It's different numbers. "Is there an erasure code for all the backup programs?" "No." "Is there an erasure code that combines all the backups into one?" "Yes." "Obtain that code for me and when you've go it give me the yes-signal again." It can move almost that fast in some cases where there's not massive resistance. Question? Q: Yes, can you tell me what you know about the risks to the therapist? [Laughter] Dr.H: You would have to ask. Q: Yeah, I'd like to know that. What kind of data do you have given that you've had contact with large numbers of people. Not just threats but also any injury, any family problems that have arisen. That's one question. A second one is are you aware of anybody that you've treated -- or others -- with this level of dissociation and trauma that have recovered? Integrated? Whole and happy? Dr.H: Okay, I have one non-bloodline multiple, complex multiple who had this kind of programming where they have a lot of access to the patient as neighbors and where the doctor, by the way, you'll find physicians heavily involved. They've encouraged their own to go to medical school, to prescribe drugs to take care of their own, to get access to medical technology and be above suspicion. There have been a couple, in fact, in Utah who've been nailed now. We now in Utah have two full time ritual-abuse investigators with statewide jurisdiction under the Attorney General's Office to do nothing but investigate this. [Applause] Okay? In a poll done in the State of Utah in January by the major newspaper and television station, they found that ninety percent of Utahans believe that ritual abuse is genuine and real. Not all of them believe it's a frequent occurrence but some of that was imparted from two years of work by the Governor Commission on Ritual Abuse, interviewing, talking, meeting people, gathering data. Now when people say, by the way, "There's no evidence. They've never found a body," that's baloney. They found a body in Idaho of a child. They've had a case last summer that was convicted on first-degree murder charges, two people that the summer before that were arrested where the teenaged girl's finger and head were in the refrigerator and they were convicted of first-degree murder in Detroit. There have been cases and bodies. Back to risk. I know of no therapist who's been harmed. But patients inform us that [REDACTED] who's not active. If that would come about is speculative. Who knows for sure? Maybe, but I don't think it's entirely without risk. A question in the back? Q: It seems to me that there seems to be some similarity between these kinds of programming and those people who claim that they've been abducted by spaceships and have had themselves physically probed and reprogrammed and all of that sort of thing. Since Cape Canaveral is across the Florida peninsula from me and I don't think that they've reported any spaceships lately, I was just wondering is there any sort of relationship between this and that? Dr.H: I'll share my speculation, that comes from others really. I've not dealt with any of those people. However, I know a therapist that I know and trust and respect who I've informed about all this a couple of years ago and has found it in a lot of patients and so on, who is firmly of the belief that those people are in fact ritual-abuse victims who have been programmed with that sort of thing to destroy all their credibility. If somebody's coming in and reporting abduction by a flying saucer who's going to believe them on anything else in the future? Also as a kind of thing that can be pointed to and said, "This is as ridiculous as that." All I know is that I recently had a consult, a telephone consult, with a therapist where I had been instructing her about some of this kind of stuff. When we were consulting at one point in the fifth or sixth interview she said, "By the way, do you know anything about this topic?" I said, "Well, not really" and shared with her what I shared with you. I said, "If it were me being with this guy..." that she'd been seeing for a couple of months, I said, "I would ask inside for the core to take control of finger-signals and inquire about [REDACTED]." She proceeded to do all that, got back to me a week later and said, "Boy, were you on target. There is a part inside [REDACTED]. There's this kind of programming." Yes? Q: What's the difference between this kind of program and cult-type abuse and Satanic abuse in the kind of cults with the candles and the... Dr.H: This type of programming will be done in the cults with the candles and all the rest. My impression is this is simply done in people where they have great access to them or they're bloodline and their parents are in it and they can be raised in it from an early age. If they are bloodline they are the chosen generation. If not, they're expendable and they are expected to die and not get well. There will be booby traps in your way if they aren't non-bloodline people that when they get well they will kill themselves. I'll tell you just a little about that. My belief is that some people that have ritual abuse and don't have this have been ritually abused but they may be may be part of a non-mainstream group. The Satanism comes in the overall philosophy overriding all of this. People say, "What's the purpose of it?" My best guess is that the purpose of it is that they want an army of Manchurian Candidates, ten of thousands of mental robots who will do prostitution, do child pornography, smuggle drugs, engage in international arms smuggling, do snuff films, all sorts of very lucrative things and do their bidding and eventually the megalomaniacs at the top believe they'll create a Satanic Order that will rule the world. One last question. Then I'll give you couple of details and we need to shift gears. Q: You have suggested and implied that at some point at a high level of the U.S. Government there was support of this kind of thing. I know we're short of time, but could you just say a few words about the documentation that may exist for that suggestion? Dr.H: There isn't great documentation of it. It comes from victims who are imperiled witnesses. The interesting thing is how many people have described the same scenario and how many people that we have worked with who have had relatives in NASA, in the CIA and in the Military, including very high-ups in the Military. I can tell you that a friend and colleague of mine who has probably the equivalent of half the table space on that far side of the room filled with boxes with declassified documents from mind-control research done in the past which has been able to be declassified over a considerable -- couple of decades -- period and has read more government documents about mind control than anyone else, has a brief that has literally been sent in the past week and a half asking for all information to be declassified about the Monarch Project for us to try to find out more. Now let me just mention something about some of the stuff that my experience is in several patients now that you may run into late in the process. I know I'm throwing a lot at you in a hurry. Some of it is completely foreign and some of you may think, "Gosh, could any of this be true?" Just, you know, ask. Find out in your patients and you may be lucky and there isn't any of this. Somewhere at a deep level you may run into some things like this. Let me describe to you, if I can find my pen, the system in one patient. One patient I had treated for quite a while, a non-bloodline person. We had done what appeared to be successful work and reached final integration. She came back to me early last year and said she was symptomatic with some things. I started inquiring. I found a part there we'd integrated. The part basically said, "There was other stuff that I couldn't tell you about and you integrated me and so I had to split off." I had done some inquiring about things like [REDACTED] as a routine part of it and found they were there and I said to this part, "Why didn't you tell me about this stuff?" She said, "Well, we gave you some hints but they went right over your head." Says, "I'm sorry, but we know that you didn't know enough to help us but now we know you can." So the stuff started coming out. It was interesting. She described the overall system -- if I can remember it now -- as being like this. The [REDACTED], other kinds of things. Each of the [REDACTED] represented still another different system. She said, "With the exception of me," this one part, "you dealt with the whole circle with the work that we did before but you didn't touch the rest of the stuff." Okay. In the middle of all this was still another system consisting of [REDACTED], which some of you are aware, looks approximately like this with lines in between and so on and so forth. There's a rough approximation. That represented another system. Then once we got past that she implied that this entire thing was somehow encompassed by, what do you call it, [REDACTED]. I kept thinking we were at final integration then I'd find some other parts. This person had an eagle- eye husband that was watching for certain things that we found to be reliable indicators. So often I would get evidence of dissociation within a few days. It would suddenly be picked up. You know, what we found was I continued to find evidence of dissociation and I'd find parts. Finally this part, as I got angry with him and said, "Why when I give these ideomotor inquiries am I getting lied to?" This part said, "Because you don't understand. You're going to get us all killed." We started talking and then she basically said, "It's been programmed so that if you succeed and think you've succeeded, you will fail. They build it in as a way to laugh at you, that if you ever get us integrated, we will die." Here's what she said, this part said, "I'm [REDACTED]," and I've seen this in others, [REDACTED] each of whom had to memorize [REDACTED] kind of premises, philosophies of life like "[REDACTED]," on and on and on. There may be two or three sentences like that associated with each that they had to memorize them. They said, "[REDACTED]" after awakening unless certain things were followed and we did some of those. Well we also found [REDACTED] as a backup, used with mirrors to create the sister part. We had to get past and deal with that too. [REDACTED] had certain things that they said had to be done to integrate. I started to say, "Oh, come on, they lied to you before." She said, "Wait a minute. This what they said you'd say. They said that no doctor would ever believe that they had to go these extremes to get us well and that's part of the reason they'd fail." I said, "Well, tell me, tell me again." She said, "I have to [REDACTED]. I have to have [REDACTED]. It has to [REDACTED] after this part's been awakened." I said what I'd have to lose? I had a psychiatrist give her a little Demerol. We used the code. My office didn't have any windows anyway. It was pretty easy. Oh, and there had to be [REDACTED]. Well, fine. So we did it and everything went well. Maybe it would have gone well if we hadn't done it, but I decided not to take the chance and to trust the patient maybe. Well, so we go on and then we find another part. There's [REDACTED] that we had to get through. In fact, I think there were two backups there. Interestingly, the very last part was an extremely nice part, made especially that way so that they wouldn't want to lose them because they would be so adorable and so loving and so sweet that they wouldn't want to maybe get rid of them. Then we found that she continued to have these feelings with this last part left now of darkness and blackness inside. What did we find? [REDACTED]. She said, "They assumed that if you ever got to this point, you would," and along the way, by the way, we had encountered this stuff about the LSD stuff, the [REDACTED]. The message was that she said, "[REDACTED]. It has to opened this way," that it can't be opened. They assumed that you would try to deal with all the feelings. That can't be opened until you've dealt with that last part and they've integrated. So far it looks like we've got integration that's holding. So I found [REDACTED] this patient informed me, "[REDACTED]." I've heard variously that it's [REDACTED] in bloodline people. By the way, you can do real simple things like turn the [REDACTED], so time stands still to be able to do certain kinds of work. [REDACTED]. Got that idea from a ritual-abuse victim who had seen some of this kind of programming done that another therapist was seeing. So those would be just a few other hints about things that may be helpful or meaningful. We're talking about very intensive things and at deep levels to to me this give us two things. One thing it gives to me is hope because it gets to material and it makes progress like nothing else we've ever seen with these people who have it. The second thing it does for me is it demoralizes me, too, because although three years ago I had a pretty good idea about the extent and breadth of what they'd one to these victims, I had no real appreciation for the depth and breadth and intensity of what they'd done. I want to come back to the other question over here now. The other question is how many of them can get well? We don't know. In most things in the mental health profession we accept two-thirds of the patients are going to improve, maybe seventy percent. There's very little we can get everybody well. I think one of the sad things we have to face is that many of these patients will probably never be well. My personal belief is that if they are being messed with their only hope of getting well is if they can somehow get out of contact. Now I know patients who've gone to other states and simply had deep- level alters pick up the phone and call and said, "This is our new address and phone number" so that they could be picked up locally. I mean in an inpatient unit for an extended period of time. If they are in a Cult from their area and they are still being monitored and messed with, my own personal opinion is we can't get them well and can't offer more than humanitarian caring and supportiveness. Lots of therapists do not like to hear that. That's my opinion. I believe that if somehow they're lucky enough to be wealthy enough to have protection, to have somehow gotten away in some way and we can work with them without being messed with, that they have a chance to reach some semblance of normality and livability with enough intensive work. My own personal belief is I don't think anybody with this kind of programming is well in this country yet. There are some who are well along the way. I've got a couple who are well along in their work and have done a tremendous amount, but they're clearly not well yet. Q: Could you speculate on the relationship between this stuff and the fantasy games that have been proliferating, Dungeons and Dragons and that sort of thing? Dr.H: Well, there are a lot of things out there to cue people. You want to see a great movie, interesting movie, to cue people? Go see "[REDACTED]." You can rent it in your video shop. Came out last fall. One night in sheer desperation for something at the video store, you know? Nine o'clock on Friday night. Everything's gone. I rented a couple of movies and one of them is that. Fascinating. They're talking about [REDACTED]. Yes, "[REDACTED]." And who is the production company? [REDACTED]. I couldn't see much cuing in "[REDACTED]," but who's the production company in "[REDACTED]"? [REDACTED]. There are lots of things around that are cuing. There's an interesting person in the late sixties who talked about the Illuminati. Have any of you ever heard of the Illuminati with regard to the Cult? Had a patient bring that up to me just about exactly two years ago. We've now had other stuff come out from other patients. Appears to be the name of the international world leadership. There appear to be Illuminatic Counsels in several parts of the world and one internationally. The name of the international leadership of the Cult supposedly. Is this true? well, I don't know. It's interesting we're getting some people who are trying to work without cuing who are saying some very similar things. There was an old guy in Hollywood in the late sixties who talked about the infiltration of Hollywood by the Illuminati. Certainly what some patients have said is all of this spook stuff, horror stuff, possession and everything else that's been popularized in the last twenty years in Hollywood is in order to soften up the public so that when a Satanic world order takes over, everyone will have been desensitized to so many of these things, plus to continually cue lots of people out there. is that true? Well, I can't definitely tell you that it is. What I can say is I now believe that ritual-abuse programming is widespread, is systematic, is very organized from highly esoteric information which is published nowhere, has not been on any book or talk show, that we have found all around this country and at least one foreign country. Let's take a couple of quick questions and we need to get on to other material. Yes? Q: Do you have any techniques for decreasing your level of uncertainty that a patient is or is not being still tampered with, "messed with," as you said? Dr.H: Just that I would ask several of the parts I've inquired about, Core, [REDACTED], several parts inside I would ask about these sorts of things and I will keep asking it. As you do additional work and get a bit further, I would ask again to find out. In the back? Q: I wonder if you've heard or you know of the Martin Luther Bloodline? Dr.H: The what? Q: Martin Luther Bloodline? Dr.H: I know nothing about Martin Luther Bloodline. I'll give you one other quick tip. Ask him about an identification code. There's an identification code that people have. It will involve [REDACTED]. It may involve [REDACTED] and it will usually involve [REDACTED]. It will usually involve [REDACTED]. Q: I have seen a lot of the things you've been describing today in several patients. I wanted to ask you a question about [REDACTED]. You mentioned something about systems here. Are there [REDACTED]? Dr.H: There has been that described in some patients, yes, [REDACTED]. Q: Could you say what that is or a little diagram? Dr.H: I don't think we know enough to know what it is, honestly. I think it may have to do with [REDACTED]. Q: Have you ever had any evidence where any of these people have been tagged and there have been anything of their body-parts that might be related to this, private parts in particular? Dr.H: Well, there are certainly people that have had tattoos, that have had a variety of other kinds of things, some of which have been, you know, documented in cases, but I mean to say, well, maybe they did that to themselves or had it done consciously to really prove something, not that occurs to right off the bat. Let me just take this one last question back and we need to go on to other material because we're never going to get through it all. I'll just ask you to hold your question. Q: It's not a question but I wanted to say for myself, personally, and perhaps for others here as well, I wanted to thank you very sincerely for taking this time to come forward. [Applause] Dr.H: Well, [Applause] Q: Does anyone want to join us for a standing ovation for this material? It's wonderful. [Sustained applause] Dr.H: A dear friend who's one of the top people in the field, who I know has had death threats, but I know struggled for professional credibility in believing in MPD and was harshly criticized for even believing in that ten and fifteen years ago, and struggled to a point of professional credibility. I think in his heart of hearts he knows it's true, but he will say things like, "I wouldn't be surprised to find tomorrow it was an international conspiracy and I wouldn't be surprised to find tomorrow that it is an urban myth and rumor." He tries to stay right on the fence and the reason is because it's controversial, because there is a campaign underway saying these all false memories induced by, along with incest and everything else, by "Oprah" and by books like "The Courage to Heal" and by naive therapists using hypnosis. It's controversial. My personal opinion has come to be if they're going to kill me, they're going to kill me. There's going to be an awful lot of information that's been put away that'll go to investigative reporters and multiple investigative agencies, if it happens, and an awful lot of people like you , I hope, that if I ever have an accident will be pushing for a very large-scale investigation. I think we have to stand up as some kind of moral conscience at some point and I tried to wait until we had gotten enough verification from independent places to have some real confidence that this was widespread. I know we've gone like a house afire to try to pack as much as I could in for you. I hope it's given you some things to think about and some new ideas and I appreciate being with you. [Long sustained applause] End Document Added commentary: Researching Dr. Corydon reveals the existence of an False Memory Syndrome Foundation 'friendly' Web site (FMSF was founded/headed/staffed by former MK-ULTRA project heavyweights, chiefly to 'teach' professionals in the medical, media, and legal arenas that ritual abuse MC does not exist) From: http://www.raven1.net/grenbaum.htm (Full version also available here) Related: SVALI

Hva skjuler massegraven ved Gaustad? (Nyhetsspeilet)

En massegrav som er et av de mørkeste kapitlene i norsk etterkrigshistorie befinner seg midt i Oslo. De ukjente ofrene graven rommer har dødd av medisinske eksperimenter ble benyttet i uten deres vitende og vilje.
7. april 1996 la Aud Bodil Øyhus og Harald Viborg Martinsen ned krans på de ukjente taternes massegrav på Riis i Oslo. Dette var den første offisielle markering av taterfolket som døde under den store forfølgelsen. NB ! I massegraven finnes også andre forsvarsløse ofre for Gaustad Psykiatriske Sykehus sine grusomheter. Hvorfor markering ? En tilfeldighet som så mye annet ! Jo, arbeiderpartimannen, legen, psykiateren, sosialpolitikeren og rasehygieneren Johan Scharffenberg (1869 – 1965) skulle denne dagen hedres som den ”store guru han var” ifølge Arbeiderpartiet ! ( – og hvor mange tater-liv og andre liv har Scharffenberg på samvittigheten ?).  Dette likte Romanifolket dårlig – og jeg skjønner dem meget godt ! Romanifolket ville hedre sine egne – derfor er det blitt  arrangert  minnestund 7. mai hvert år kl. 15.00 i Riis kirke siden 1996. Om 3 måneder, 7 mai 2010, vil arrangementet på nytt vil avholdt.

Det er Gaustad sykehus’ ”medisinske” eksperimenter fra rett før og etter krigen som er starttidspunktet, og helt fram til så seint som på midten av 1970-tallet som er årsak til at et utall forsvarsløse mennesker er blitt begravet i en massegrav under en navnløs stein.

Historien til ofrene er hvordan EtterkrigsNorge skulle kvitte seg med de uproduktive og avvikende.  Minusvariantene skulle systematisk utryddes gjennom arbeidsleire, tvangsskolering, barnehjem og ”medisinsk behandling”. Gaustad sykehus er ansvarlig for det siste punktet som også er det mest uhyggelige ! Håper at rett kommer for rett en dag, og at ofrene kan bli hedret som de bør.

Psykolog og tidligere forsker Joar Tranøy begynte å interessere seg for massegraven på Riis på begynnelsen av 90-tallet. Han tok kontakt med Gaustad sykehus og den daværende direktøren. Resultatet ble en avhandling: ”Forfalskningen av lobotomiens historie på Gaustad sykehus” offisiell stensil nr. 64 fra UiO. Joar Tranøy la frem beviser om at 24 prosent av ofrene som ble utsatt for hjerneinngrep mellom 1941 og 1950 døde, og dette var den direkte årsak til at tilgangen på informasjon fra Gaustad sinnssykehus til Tranøy ble stanset. Kjetil Lund – (fra ”Lund-kommisjonen”) – ble hentet inn til å forsvare Gaustad sykehus sitt standpunkt om å nekte Tranøy videre  innsyn i  Gaustad’s sykejournaler. Det ble ble for farlig for Gaustad – antageligvis hadde den samme herr Kjetil Lund fått bundet mandat fra Gaustad om hva han skulle komme fram til ?

Direktør ved Gaustad, Anne-Lise Bergenheim, har uttalt tidlig på 90-tallet at i hvilken grad CIA og det amerikanske forsvarsdepartementet har sponset hjerneforskningen ved Gaustad sykehus, kan ta flere måneder å finne ut av for Helsedirektoratet. Og mange dokumenter forefinnes ikke i arkivene, verken på Gaustad eller i Helsedirektoratet. Ja, naturlig nok spør du meg ! Har almenheten siden fått vite hva som skjedde ?

En sentral person i dette bildet er hjernekirurg (leses: hjerneødelegger) Carl W. Sem-Jacobsen ! I flere tiår, på 50-, 60 og 70-tallet har han fått hundretusener av dollar fra CIA / FBI for å foreta såkalte stereotaktiske operasjoner med implementering av elektroder i hjernen. Diverse sjefsleger ved Gaustad har søkt i gamle arkiver på sykehuset. Resultater av denne søkningen er ikke kommet almenheten til kunnskap så vidt jeg vet ! – Og ja, naturlig nok spør du meg.

Modum Bad’s sterke mann (direktør) den kristne Gordon Johnson, plukket ut sine kasus på ordre fra FBI /CIA mht. LSD-”behandling” og noen av disse ofrene havnet etter hvert hos Sem-Jacobsen på Gaustad for hjerneinngrep. Noen døde og ligger antageligvis i massegraven på Riis.

Nevnes må også Gaustad’s ”store sønn” direktør, lege, psykiater og professor ( – du verden – ) Ørnulv Ødegård. Han var i mer enn 50 år den ”store” internasjonale hjerneforskningens far og kontaktperson og stilte dr. Mengele og andre tyske konsentrasjonsleirleger helt i skyggen. Ødegård, helsedirektør Karl Evang og statens overlege i psykiatri Christoffer Lohne Knudsen la opp hjerneforskningen i Norge og den fikk høyeste prioritet.  Hva kan disse stilles til ansvar for ? Antageligvis mye, derfor ”Lundkommisjonen for Gaustad” på 90-tallet som nektet psykolog Joar Tranøy å utføre videre forskning om hva som hadde funnet sted.

Ørnulv Ødegård ble oppnevnt som formann i en komité som skulle lage forslag til ny sinnssykelovgivning, og Ødegård fremkom med forslag. Ødegård fikk trumfet igjennom til fortvilelse for  juristene at ordene ”alvorlig sinnslidelse” skulle etter norsk rett være nøyaktig det som lege(ne) fant å legge i begrepet når ofre ble undersøkt ! En gang har dette blitt prøvd rettslig, nemlig i Juklerødsaken da retten skulle vurdere om Juklerød hadde vært ”alvorlig sinnsslidende”. Vi vet at Juklerød fikk rett i skolesaken 11. august 1995, som ene og alene var årsaken til tvangsinnleggelsen av Juklerød den 22. november 1971.

Apropos Ødegård: Samfunnspartiets Bertram Dybwad Brochmann skrev en bok med tittelen ”Til mentalundersøkelse” rett etter krigen hvor han karakteriserte Ødegård som en stor psykopat. Brochmann ble dømt til 3,5 års fengsel for landssvik pga. en tale han holdt ca. 10 juni. 1940 (da kampene i Krigs-Norge opphørte). Ødegård var en av to som skulle mentalundersøke Brochmann. Det gikk som det måtte gå. Psykopaten Ødegård viste ingen nåde. Paradoksalt nok holdt Brochmann den ”samme tale” 9. april 1934 uten at noen reagerte, – en kjærlighetstale til det menige tyske folket etter at Hitler kom til makta i Tyskland i januar 1933. Brochmanns kristne forankring var utslagsgivende ! til det tyske folket som ble ledet i villfarelse av de nye makthaverne.

Med mitt kjennskap til psykiatrien generelt og Gaustad sinnssykehus spesielt, mistenker jeg Gaustad sinnssykehus for å skjule gedigne sannheter om uskyldige ofre som i dag ikke tåler sannhetens lys. Og Gaustad blir beskyttet av systemet; beskyttet av politikk, psykiatri og rettsvesen – en særdeles uhellig treenighet. En treenighet vi finner i ”land vi ikke liker å sammenligne oss med”, som man sier det på Stortinget. Men i Norge, i moderne tid – og like foran våre øyne ? Svaret er JA !

Det må være enhver borgers rett å bekjempe at vårt samfunn blir styrt slik –

I dag praktiseres myndighetenes forsøk på å skjule omfanget av de kriminelle overgrepene bl.a. på følgende måte: Antallet ofre som befinner seg i massegraven er hemmelig. Navnene på de som befinner seg i massegraven er hemmelig. Men i tilfeller hvor en som er nær familie med et av ofrene mistenker  å ha f.eks. sin mor eller sin bestefar liggende i massegraven kan det gjøres en konkret forespørsel til Gaustad sykehus av typen: ”Befinner N.N. seg i massegraven ?” Dette vil bli besvart bekreftende eller avkreftende.

av Thore Lie

Fra: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/

Se også IHS:  http://www.fritanke.no/REPORTASJE/2007/Jobber_pa_oppdrag_for_giverne/roads.virginia.edu/