Psychiatrists agenda to take over world domination

New link added: Medical Security Device Center

The site talks about problems with RFID-chips amongst other things.

We could recently read in the news that these chips could be infected with DATA-viruses which subsequently can stop the carriers heart.

Download a PDF from the site.

http://www.secure-medicine.org/icd-study/icd-faq.php

“Edderkoppkulturen” av Synnøve Fjellbakk Taftø fra “Folk og Land” Nr. 5. 1998

Det er i år [1998] gitt ut interessante bøker såvel om krigsårene som om tiden etterpå. Men ennå finnes mange tabubelagte emner, særlig fra de første etterkrigsårene. Et eksempel på reaksjonene når en utenforstående – for ikke å si uforstående – uforvarende snubler borti et tabuområde, så vi tidligere i år da en stortingsrepresentant frenetisk søkte å dekke over at hennes far etter krigen hadde blitt utsatt for konfiskasjon av sine eiendeler.

Dette er et fenomen som visstnok er velkjent i psykologien, når overgrepene er store og langvarige, tar offeret (eller eventuelt offerets nærmeste) overgriperens parti, overbevist om sin egen skyld,

Etterhvert som forskningen i vår nære historie overtas av etterkrigsgenerasjonen vil likevel overgrepene mot enkeltpersoner og grupper få sin behørige plass i Norgeshistorien. Dette til tross for at vi her på berget fortsatt er ganske hardt rammet av en historietradisjon som mange land i Øst-Europa nå har tatt et oppgjør med, nemlig at makteliten bestemmer hva som er en tjenlig historieskrivning.

Hos oss har forsiktige historikere – en stakket stund – konsentrert seg om en nærmere gransking av Kong Sverres motiver for å ta initiativet til en nedskrivning av de norske kongesagaene. Det vil dog neppe ta særlig lang tid før de modigste blant historikerne tar fatt på brennbare emner fra vår egen tid, som for eksempel krigsseilerne, landssvikoppgjøret, utbygging av overvåkningssamfunnet og korrupsjonskulturen.

I sin bok «Dommen» peker Hanna Kvanmo på at Norge var det eneste land som innførte straff for tjenestegjøring i det tyske Røde Kors. Dette er langtfra det eneste eksempel på norsk etterkrigsjustis som objektivt sett må betegnes som tilsidesettelse av elementære rettsprinsipper. I denne artikkelen vil jeg bare belyse en liten flik av et stort bilde som vi hensiktsmessig kan kalle konfiskasjonslovgivningen, men som datidens elite i pakt med Orwellske prinsipper valgte å kalle fiendegodslovgivningen eller erstatningslovgivningen.

I krigens siste år var de allierte blitt enige om å konfiskere all tysk eiendom i allierte land. Gjennomføringen varierte fra land til land. De fleste allierte tok et standpunkt basert på britisk rett, nemlig at privateiendom tilhørende personer med fast bopel i vedkommende land ikke var å anse som fiendtlig eiendom. I Norge og Danmark gikk man hardere til verks. Men bare i Norge gikk myndighetene til det skritt å konfiskere eiendelene til norske borgere som hadde dobbelt (norsk/tysk, norsk/østerriks eller norsk/japansk) statsborgerskap. Den dagjeldende norske statsborgerlov innebar bl.a. at norske kvinner som hadde inngått ekteskap med utlendinger beholdt sitt norske statsborgerskap så lenge de ble boende i Norge. Barn født i Norge av utenlandske foreldre ble automatisk norske ved fylte 22 år dersom de hadde bodd i Norge gjennom hele oppveksten.

Etter alminnelig internasjonal praksis, som også Norge ved Haagkonvensjonen av 1930 hadde forpliktet seg til å følge, kan ikke en person anses som fremmed statsborger i et land hvor vedkommende etter landets egne lover har statsborgerskap. I Danmark, hvor det som ovenfor nevnt ble gjennnomført konfiskasjon av tysk privateiendom, ble personer med dobbelt statsborgerskap unntatt fra konfiska-sjonsbestemmelsene.

I Norge tok den unge juristen Jens Christian Hauge fatt på arbeidet med å bygge opp konfiskasjons-myndigheten, Erstatningsdirektoratet, som dette direktoratets første sjef. Hauge var (etter eget utsagn) Milorgs øverste leder fra 1943 og den drivende kraft bak omorganiseringen som førte til etableringen av Hjemmefrontens sentralle delse rundt årsskiftet 1944/45, hvor han sammen med et par-tre kamerater utgjorde den daglige ledelse, det såkalte Hjulet. Fra våren 1944 var Hauge dessuten medlem av Hjemmefrontens juridiske utvalg, som i det vesentlige beskjeftiget seg med å utarbeide forslag til provisoriske anordninger som skulle oppheve eller endre eksisterende norske lover. Disse anordningene ble så utstedt av Kongen i statsråd i London, angivelig med hjemmel i Elverumsfullmakten. I et juridisk underutvalg til revisjon av okkupasjonslovgivningen satt bl.a. Andreas Schei (senere ekspedisjonssjef i Justisdep., deretter høyesterettsdommer og til sist Norges første sivilombudsmann) og Henrik Bahr (dav. byråsjef i Justisdep.). Andreas Schei hadde sammen med Carl Platou (dav. eksp.sj. Justisdep.) også plass i et underutvalg som kom med forslag om organisering av departementene etter krigen. I krigens siste måneder ble det videre knyttet nære personlige forbindelser mellom Hauge og høyesterettsjustitiarius Paal Berg, som fremsto som Hjemmefrontens offisielle leder. Etter Einar Gerhardsens tilbakekomst og senere valg til statsminister ble Hauge hans personlige sekretær og fortrolige rådgiver. I den første rene Arbeiderpartiregjeringen etter krigen ble Hauge forsvarsminister. I 1955 var han en kort tid justisminister.

Det siste krigsåret fremsatte Hjemmefronten mange forslag om endringer såvel i straffeloven som i straffeprosesslovgivningen. Et av forslagene gikk ut på å innføre en ny type straff, nemlig tap av norsk statsborgerrett.

I London støtte dette forslaget på betenkeligheter såvel av folkerettslig som av praktisk art og Londonregjeringen utferdiget ingen provisorisk anordning med det ønskede innhold.

Men den tankegang som lå bak Hjemmefrontens forslag var ingenlunde oppgitt. Den 1. august 1945 opplyser daværende byråsjef i Justisdepartementets lovavdeling, Finn Hiortøy, i et håndskrevet notat at ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen, E.R. Rognlien har meddelt at statsråden ønsker utferdiget forslag til provisorisk anordning om endring av statsborgerlovgivningen. Hiortøy fremsatte også et slikt forslag i det nevnte notatet, men dette forslaget innebar ingen endringer i statsborgerrettighetene til norskfødte borgere. Forslaget falt ikke i smak hos oppdragsgiveren, som neppe var ministeren, idet denne bare satte sine initialer på notatet som tegn på at han hadde sett det.

Justisminister Cappelen hadde selv en fortid som medlem av Hjemmefrontens ledelse, men merkelig nok later det til at verken ministeren, Platou (Justisdepartementets øverste embetsmann), Bahr (ekspedisjonssjef for lovavdelingen) eller Schei (ekspedisjonssjef, muligens overordnet 3. sivilkontor hvor statsborgerloven faglig sett hørte hjemme) følte seg kallet til å gi ordrer om noe utredningsarbeid om spørsmålet. Et maskinskrevet ark uten datering og signering angir noe senere hvilke endringer vedkommende etter landets egne lover har statsborgerskap. I Danmark, hvor det som ovenfor nevnt ble gjennomført konfiskasjon av tysk privateiendom, ble personer med dobbelt statsborgerskap unntatt fra konfiskasjonsbestemmelsene.

I Norge tok den unge juristen Jens Christian Hauge fatt på arbeidet med å bygge opp konfiskasjons-myndigheten, Erstatningsdirektoratet, som dette direktoratets første sjef. Hauge var (etter eget utsagn) Milorgs øverste leder fra 1943 og den drivende kraft bak omorganiseringen som førte til etableringen av Hjemmefrontens sentralle delse rundt årsskiftet 1944/45, hvor han sammen med et par-tre kamerater utgjorde den daglige ledelse, det såkalte Hjulet. Fra våren 1944 var Hauge dessuten medlem av Hjemmefrontens juridiske utvalg, som i det vesentlige beskjeftiget seg med å utarbeide forslag til provisoriske anordninger som skulle oppheve eller endre eksisterende norske lover. Disse anordningene ble så utstedt av Kongen i statsråd i London, angivelig med hjemmel i Elverumsfullmakten. I et juridisk underutvalg til revisjon av okkupasjonslovgivningen satt bl.a. Andreas Schei (senere ekspedisjonssj. i Justisdep., deretter høyesterettsdommer og til sist Norges første sivilombudsmann) og Henrik Bahr (dav. byråsjef i Justisdep.). Andreas Schei hadde sammen med Carl Platou (dav. eksp.sj. Justisdep.) også plass i et underutvalg som kom med forslag om organisering av departementene etter krigen. I krigens siste måneder ble det videre knyttet nære personlige forbindelser mellom Hauge og høyesterettsjustitiarius Paal Berg, som fremsto som Hjemmefrontens offisielle leder. Etter Einar Gerhardsens tilbakekomst og senere valg til statsminister ble Hauge hans personlige sekretær og fortrolige rådgiver. I den første rene Arbeiderpartiregjeringen etter krigen ble Hauge forsvarsminister. I 1955 var han en kort tid justisminister.

Det siste krigsåret fremsatte Hjemmefronten mange forslag om endringer såvel i straffeloven som i straffeprosesslovgivningen. Et av forslagene gikk ut på å innføre en ny type straff, nemlig tap av norsk statsborgerrett. I London støtte dette forslaget på betenkeligheter såvel av folkerettslig som av praktisk art og Londonregjeringen utferdiget ingen provisorisk anordning med det ønskede innhold.

Men den tankegang som lå bak Hjemmefrontens forslag var ingenlunde oppgitt. Den 1. august 1945 opplyser daværende byråsjef i Justisdepartementets lovavdeling, Finn Hiortøy, i et håndskrevet notat at ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen, E.R. Rognlien har meddelt at statsråden ønsker utferdiget forslag til provisorisk anordning om endring av statsborgerlovgivningen. Hiortøy fremsatte også et slikt forslag i det nevnte notatet, men dette forslaget innebar ingen endringer i statsborgerrettighetene til norskfød-te borgere. Forslaget falt ikke i smak hos oppdragsgiveren, som neppe var ministeren, idet denne bare satte sine initialer på notatet som tegn på at han hadde sett det.

Justisminister Cappelen hadde selv en fortid som medlem av Hjemmefrontens ledelse, men merkelig nok later det til at verken ministeren, Platou (Justisdepartementets øverste embetsmann), Bahr (ekspedisjonssjef for lovavdelingen) eller Schei (ekspedisjonssjef, muligens overordnet 3. sivilkontor hvor statsborgerloven faglig sett hørte hjemme) følte seg kallet til å gi ordrer om noe utredningsarbeid om spørsmålet. Et maskinskrevet ark uten datering og signering angir noe senere hvilke endringer i statsborgerloven som ønskes gjennomført. Fratakelse av statsborgerskapet for personer med norsk og tysk statsborgerskap vesentlig norske tyskgifte kvinner – var her angitt blant ønskemålene.

Etter å ha fått rede på oppdragsgiverens ønskemål, ba Carl Platou om at lovavdelingen måtte få mer tid til å vurdere spørsmålet. Men nå krevde ministeren i en påtegning at saken skulle påskyndes. Det tjener Finn Hiortøy til ære at han ikke befattet seg med saken etter at hans første notat var blitt vraket. Det faglig ansvarlige kontor, 3. sivilkontor, ble ikke konsultert. Oppdraget med å finne juridiske formuleringer for de ønskede endringer gikk til duoen Gunder Egge/Carl Stabel, som skrev de nødvendige notater. Deres arbeid ble bifalt, og i regjeringskonferanse 14. august ble forslaget fremmet og enstemmig tiltrådt av Regjeringen Gerhardsens medlemmer. Den 17. august 1945 ble den provisoriske anordningen fremlagt for Kongen for underskrift, og dermed var det foretatt omfattende og sterkt kvinnediskriminerende endringer i den norske statsborgerlovgivningen.

Da Stortingets protokoll-komite i 1946 gjennomgikk de provisoriske anordninger som var blitt gitt, fant den det «meget tvilsomt» at bestemmelser av denne karakter kunne gis som provisorisk anordning. Men i 1955 ble såvel anordningen som dens konsekvenser godkjent av Høyesterett. Dommen ble utformet av Andreas Schei (RT 1955 s.439 og flg.). Heldigvis står mindretallets (Bergers) votum som et verdig monument over flertallets brudd med såvel Grunnloven som alminnelig anerkjente folkerettsprinsipper.

Og hva var så konsekvensene av den provisoriske anordningen? Her skal vi bare se på en enkelt sak, men eksemplene er mange:

Solveig G. fra Haugesund var datter av en norsk kjøpmann som drev sildeeksport på Tyskland. Solveig arbeidet i forretningen, og etter farens død i 1937 drev hun videre sammen med moren, som var tyskfødt. Under krigen ble Solveig glad i en tysker og overveide ekteskap. Da hun hadde vesentlig formue, søkte hun først råd hos advokat og fikk til svar at det var ingen som helst risiko for problemer, idet Solveig ville ha sitt norske statsborgerskap i behold også etter ekteskapet. Både hun og hennes familie var hederlige i enhver henseende og det var intet å utsette på deres nasjonale holdning. Paret giftet seg og fikk en sønn. Våren 1945 falt Solveigs ektemann i krigen slik at hun var enke da freden kom. Da kom også Erstatningsdirektoratets folk og beslagla alle Solveigs eiendeler, til og med møblene. Gangklærne fikk hun aller-nådigst beholde. Det var ikke bare Solveig selv som ble rammet. Hennes to år gamle sønn hadde fått fødselsdagsgaver og julegaver med i alt 600 kroner som sto på bankbok i hans navn. Også denne «fiendeeiendom» la Erstatningsdirektoratet beslag på. Beslaget ble opprettholdt i alle rettsinstanser. Den endelige avgjørelse falt i 1955.

Ikke nok med at Solveig ble fratatt alle sine eiendeler. Som fiendtlig statsborger ble hun også fratatt retten til å bo i sitt fødeland. I USA fant hun et fristed, og der bor hun fremdeles.

Den skånselløse kampen mot enker og farløse barn påførte ofrene skader som aldri kan leges. Det er et trist faktum. Men for den som er interessert i å finne årsaken til at vi nå sitter opp til halsen i offentlig fiksekultur og svart privatøkonomi er kampens seierherrer av større interesse. Frigjøringsdagenes massive overgrep mot forsvarsløse kvinner skyldtes angivelig «folkets raseri». Senere forskning har vist at det tyske folks raseri under Krystallnatten var meget velorganisert. Spørsmålet er om det skyldes tilfeldigheter at det norske raseriet tilsynelatende var mindre i distrikter der Hjemmefrontens organisasjon sto svakt. Svaret på dette og mange andre spørsmål ligger på historiens mørkeloft, skjult under tykke lag av spindelvev.

Spindelvev har selvsagt også en opprinnelse og en funksjon. Det er kunstferdige nettverk som edderkoppene skaper med sin egen kropp og som tjener som dødsfeller såvel for inntrengere som for de insektene som edderkoppene lever av. Hele tiden lager nye generasjoner av edderkopper stadig nye nettverk.

Mange av oss som er født etter krigen har hatt vanskelig for å forstå norske myndigheters uvilje mot å gi tyskgifte kvinner tilbake det norske statsborgerskapet om andre utenlandskgifte har fått uten videre dikkedarer i forbindelse med gjennomføring av internasjonal og nasjonal likestillingspolitikk. En gjennomgang av materiale fra Erstatningsdirektoratets arkiver vil antakelig gjøre det lettere å forstå at det er både juridiske og økonomiske, men ikke minst personrelaterte grunner til denne uviljen. Kanskje kan en slik gjennomgang også bidra til å forstå hva Ronald Bye refererer til når han snakker om kameraderikulturen, ikke bare i Arbeiderpartiet, men i hele etterkrigstidens samfunnsliv.

De store samfunnsedderkoppene bruker ikke sin tid til å installere boblebadekar eller holde vaffelkakeselskaper. De bygger opp etterretningsapparatet og byråkratier og utpeker sine venner til nøkkelstillinger i domstolene, på universitetene og i de politiske partiene. De skriver lovtekster og forskrifter som tjener deres evinnelige maktbegjær og deres samarbeidspartneres økonomiske interesser (og bare småedderkopper som Arve Johnsen skryter av det etterpå).

De virkelige edderkoppene sitter i skjul mens de trekker i trådene. Når de værer fare, forsvinner de kløktige edderkoppene ned i en sprekk mens fluer og andre insekter som allerede sitter i nettet blir ofre i rengjøringsprosessen. Slik havner de rene ubetydeligheter under offentlighetens nådeløse søkelys mens media kappes om å rose seg selv og hverandre for hvor flinke de er til å rydde opp. Under den velpolerte overflaten, Den Store Enigheten, ligger det grumsede underlaget som Guri Hjeltnes såvidt har pirket borti i sin bok om avisoppgjøret, og enhver redaktør vet hva det absolutt ikke lønner seg å skrive om.

Men årets bøker bærer bud om at det ulmer i krefter som mener tiden kan være inne til å foreta en virkelig storrengjøring. Kanskje kampen mot edderkoppkulturen kan bli 1990-årenes store sak.

Denne artikkel stod første gang på trykk i avisen “Folk og Land” Nr. 5. 1998. Takk til Dag Hiåsen for å finne den frem fra arkivet.

Chinese version of God and his Godess, who created man

FU-XI: Very civilised God of Creativity, Arts and Crafts.

The first of the legendary SAN-HUANG, the snakey God Kings who ruled China five thousand years ago, FU-XI is an all-round goodie. He lent a vital hand in the invention of fishing, farming and domesticating animals, and invented writing, music and do-it-yourself.

FU-XI is very strong on home improvements, and also spiritual improvements. He’s often seen with a carpenter’s square — which symbolises both as he created the Eight Trigrams for Divination.

Talking of numbers, he also invented the mathematical Magic Square after noticing cosmic numbers on the shell of the Celestial Tortoise:

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Each line adds up to 15, however you try it. Clever, eh?

In charge of Cosmic Harmony and Contemplation, FU-XI is very popular in DAOist temples. He also devised the original hundred Chinese surnames. These are always written before given names, as family is so important in China.

FU-XI‘s wife is NU-GUA, who invented humans to give him something to do.

NU-GUA: One of the SAN-HUANG, she’s the Serpent Creator Goddess of Mankind, Marriage and Mud.

After PAN-GU formed the Universe, the primitive Earth was full of endless mud, upon which roamed depressingly dumb animals. In short, the place was extremely dull.

Stifling her yawns, NU-GUA decided to liven things up a bit by creating an exciting new species. There was plenty of raw material available, even if most of it consisted of brown mud, black mud and yellow mud.

Using her own body as a guide, she fashioned new beings from the earth. But they didn’t look right with a huge snaky tail, so she gave them legs instead.

These little people took ages to make, but looked beautiful. They ran around worshipping her in a delightful manner and quite touched her heart. But there weren’t nearly enough of them to populate an entire planet, so NU-GUA decided to speed up production by cutting a few corners with the next batch.

Dipping a vine into a particularly foul patch of sloppy mud, she swung it around her head and covered the earth in dollops of humanity for miles around. Okay, so they were ugly, crude and unseemly, but what they lacked in refinement they made up for in quantity. “Don’t worry,” she said to the beautiful first batch, “they can be the peasants and do all the work.”

Having established the human race and also the class system, NU-GUAthen invented sex and marriage, for which everyone was very grateful. It certainly saved her from spending the rest of her existence playing with mud.

With her husband FU-XI as first ruler and teacher of mankind, all was going well. Until monstrous rivals GONG-GONG and ZHU-RONG got into a fight and caused the first Great Flood. Water poured from the Heavens and her human creations were devastated by the devastation.

To restore cosmic harmony, NU-GUA took some brightly colored stones from a river bank, melted them down and used them to repair the hole in the sky. (Although nowhere stated, we imagine this is a reference to the first rainbow.) She then propped up the Heavens as best she could using the legs of a turtle. (See DA-YU for a slightly less weird version of events.)

In some accounts NU-GUA is snaky, in others she is known as Snail Woman with woman’s torso and head. And why not? Our own Holy Snail™ remains inscrutable on the subject and refuses to leave his shell.

From: http://www.godchecker.com/pantheon/chinese-mythology.php?deity=FU-XI & http://www.godchecker.com/pantheon/chinese-mythology.php?deity=NU-GUA

C.G. Jung – Interview (1959)

Carl Gustav Jung was a Swiss psychiatrist, an influential thinker and the founder of analytical psychology known as Jungian psychology. Jung’s approach to psychology has been influential in the field of depth psychology and in countercultural movements across the globe. Jung is considered as the first modern psychologist to state that the human psyche is “by nature religious” and to explore it in depth. He emphasized understanding the psyche through exploring the worlds of dreams, art, mythology, religion and philosophy. Although he was a theoretical psychologist and practicing clinician, much of his life’s work was spent exploring other areas, including Eastern and Western philosophy, alchemy, astrology, sociology, as well as literature and the arts. His most notable ideas include the concept of psychological archetypes, the collective unconscious and synchronicity.

Norways public dept per capita to date: $45,408

Total dept of Norway: 219,991,000,000 USD

Who´s in for a big surprise very soon?

Click these links to explore a real black hole:

http://buttonwood.economist.com/content/gdc

http://dollardaze.org/blog/?post_id=00536

http://av.r.ftdata.co.uk/files/2010/03/ScreenShot392.jpg

http://www.nationmaster.com/graph/eco_deb_ext_percap-economy-debt-external-per-capita

Norwegian links:

http://www.ssb.no/brutgjeld/

http://kvalitetssynsing.wordpress.com/2008/12/11/mer-om-oljefondet-og-norges-utenlandsgjeld/

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.6734325

Facts supplied by Liberatorium

Bilderberg 2010 Barcelona, Spain June 3.-6.

…and the nominees are:
(Present) Occupation
BEL Davignon, Etienne F. Honorary Chairman, Bilderberg Meetings; Vice Chairman, Suez Tractebel
DEU Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG
USA Alexander, Keith B. Director, National Security Agency
GRC Alogoskoufis, George Member of Parliament
USA Altman, Roger C. Chairman and CEO, Evercore Partners, Inc.
GRC Arapoglou, Takis Chairman and CEO, National Bank of Greece
TUR Babacan, Ali Minister of State and Deputy Prime Minister
GRC Bakoyannis, Dora Minister of Foreign Affairs
NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group
PRT Balsemão, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister
FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
ITA Bernabè, Franco CEO Telecom Italia SpA
SWE Bildt, Carl Minister of Foreign Affairs
SWE Björklund, Jan Minister for Education; Leader of the Lìberal Party
CHE Blocher, Christoph Former Swiss Counselor; Former Chairman and CEO, EMS Group
FRA Bompard, Alexandre CEO, Europe 1
USA Boot, Max Jeane J. Kirkpatrick Senior Fellow for National Security Studies, Council on Foreign Relations
AUT Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der Standard
FRA Castries, Henri de Chairman of the Management Board and CEO, AXA
ESP Cebrián, Juan Luis CEO, Grupo PRISA
BEL Coene, Luc Vice Governor, National Bank of Belgium
USA Collins, Timothy C. Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLC
GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (H.B.C.) S.A.
GRC Diamantopoulou, Anna Member of Parliament
ITA Draghi, Mario Governor, Banca d’Italia
USA Eberstadt, Nicholas N. Henry Wendt Scholar in Political Economy, American Enterprise Institute for Public Policy Research
DNK Eldrup, Anders President, DONG Energy A/S
ITA Elkann, John Chairman, EXOR S.p.A.; Vice Chairman, Fiat S.p.A.
DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS
ESP Entrecanales, José Manuel Chairman, Acciona
AUT Faymann, Werner Federal Chancellor
USA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard University
IRL Gleeson, Dermot Chairman, AIB Group
USA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post Company
NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
NLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of Justice
USA Holbrooke, Richard C. US Special Representative for Afghanistan and Pakistan
NLD Hommen, Jan H.M. Chairman, ING N.V.
INT Hoop Scheffer, Jaap G. de Secretary General, NATO
USA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC
USA Jordan, Jr., Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
FIN Katainen, Jyrki Minister of Finance
USA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired
USA Kent, Muhtar President and CEO, The Coca-Cola Company
GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc
DEU Klaeden, Eckart von Foreign Policy Spokesman, CDU/CSU
USA Kleinfeld, Klaus President and CEO, Alcoa Inc.
TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.
DEU Koch, Roland Prime Minister of Hessen
TUR Kohen, Sami Senior Foreign Affairs Columnist, Milliyet
USA Kravis, Henry R. Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
INT Kroes, Neelie Commissioner, European Commission
GRC Kyriacopoulos, Ulysses Chairman and Board member of subsidiary companies of the S&B Group
FRA Lagarde, Christine Minister for the Economy, Industry and Employment
INT Lamy, Pascal Director General, World Trade Organization
PRT Leite, Manuela Ferreira Leader, PSD
ESP León Gross, Bernardino General Director of the Presidency of the Spanish Government
DEU Löscher, Peter CEO, Siemens AG
GBR Mandelson, Peter Secretary of State for Business, Enterprise & Regulatory Reform
INT Maystadt, Philippe President, European Investment Bank
CAN McKenna, Frank Former Ambassador to the US
GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist
FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations
ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
ESP Moratinos Cuyaubé, Miguel A. Minister of Foreign Affairs
USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
CAN Munroe-Blum, Heather Principal and Vice Chancellor, McGill University
NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
DEU Nass, Matthias Deputy Editor, Die Zeit
NLD Beatrix, H.M. the Queen of the Netherlands
ESP Nin Génova, Juan Maria President and CEO, La Caixa
FRA Olivennes, Denis CEO and Editor in Chief, Le Nouvel Observateur
FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc
GBR Osborne, George Shadow Chancellor of the Exchequer
FRA Oudéa, Frédéric CEO, Société Générale
ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre Europe
GRC Papahelas, Alexis Journalist, Kathimerini
GRC Papalexopoulos, Dimitris Managing Director, Titan Cement Co. S.A.
GRC Papathanasiou, Yannis Minister of Economy and Finance
USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research
BEL Philippe, H.R.H. Prince
PRT Pinho, Manuel Minister of Economy and Innovation
INT Pisani-Ferry, Jean Director, Bruegel
CAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, Metrolinx
ITA Prodi, Romano Chairman, Foundation for Worldwide Cooperation
FIN Rajalahti, Hanna Managing Editor, Talouselämä
CAN Reisman, Heather M. Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA
CHE Ringier, Michael Chairman, Ringier AG
USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank
USA Rubin, Barnett R. Director of Studies and Senior Fellow, Center for International Cooperation, New York University
TUR Sabanci Dinçer, Suzan Chairman, Akbank
CAN Samarasekera, Indira V. President and Vice-Chancellor, University of Alberta
AUT Scholten, Rudolf Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
USA Sheeran, Josette Executive Director, UN World Food Programme
ITA Siniscalco, Domenico Vice Chairman, Morgan Stanley International
ESP Solbes, Pedro Vice-President of Spanish Government; Minister of Economy and Finance
ESP Sophia, H.M. the Queen of Spain
USA Steinberg, James B. Deputy Secretary of State
INT Stigson, Bjorn President, World Business Council for Sustainable Development
GRC Stournaras, Yannis Research Director, Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE)
IRL Sutherland, Peter D. Chairman, BP plc and Chairman, Goldman Sachs International
INT Tanaka, Nobuo Executive Director, IEA
GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG
USA Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLC
DNK Thorning-Schmidt, Helle Leader ofThe Social Democratic Party
DNK Thune Andersen, Thomas Partner and CEO, Maersk Oil
AUT Treichl, Andreas Chairman and CEO, Erste Group Bank AG
INT Trichet, Jean-Claude President, European Central Bank
GRC Tsoukalis, Loukas President of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELlAMEP)
TUR Ugur, Agah CEO, Borusan Holding
FIN Vanhanen, Matti Prime Minister
CHE Vasella, Daniel L. Chairman and CEO, Novartis AG
NLD Veer, Jeroen van der Chief Executive, Royal Dutch Shell plc
USA Volcker, Paul A. Chairman, Economic Recovery Advisory Board
SWE Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB
SWE Wallenberg, Marcus Chairman, SEB
NLD Wellink, Nout President, De Nederlandsche Bank
NLD Wijers, Hans Chairman, AkzoNobel NV
GBR Wolf, Martin H. Associate Editor & Chief Economics Commentator, The Financial Times
USA Wolfensohn, James D. Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
USA Wolfowitz, Paul Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy Research
INT Zoellick, Robert B. President, The World Bank Group
GBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist (Rapporteur)
GBR McBride, Edward Business Editor, The Economist (Rapporteur)

(Present) OccupationBEL Davignon, Etienne F. Honorary Chairman, Bilderberg Meetings; Vice Chairman, Suez TractebelDEU Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AGUSA Alexander, Keith B. Director, National Security AgencyGRC Alogoskoufis, George Member of ParliamentUSA Altman, Roger C. Chairman and CEO, Evercore Partners, Inc.GRC Arapoglou, Takis Chairman and CEO, National Bank of GreeceTUR Babacan, Ali Minister of State and Deputy Prime MinisterGRC Bakoyannis, Dora Minister of Foreign AffairsNOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor GroupPRT Balsemão, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime MinisterFRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLPITA Bernabè, Franco CEO Telecom Italia SpASWE Bildt, Carl Minister of Foreign AffairsSWE Björklund, Jan Minister for Education; Leader of the Lìberal PartyCHE Blocher, Christoph Former Swiss Counselor; Former Chairman and CEO, EMS GroupFRA Bompard, Alexandre CEO, Europe 1USA Boot, Max Jeane J. Kirkpatrick Senior Fellow for National Security Studies, Council on Foreign RelationsAUT Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der StandardFRA Castries, Henri de Chairman of the Management Board and CEO, AXAESP Cebrián, Juan Luis CEO, Grupo PRISABEL Coene, Luc Vice Governor, National Bank of BelgiumUSA Collins, Timothy C. Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLCGRC David, George A. Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (H.B.C.) S.A.GRC Diamantopoulou, Anna Member of ParliamentITA Draghi, Mario Governor, Banca d’ItaliaUSA Eberstadt, Nicholas N. Henry Wendt Scholar in Political Economy, American Enterprise Institute for Public Policy ResearchDNK Eldrup, Anders President, DONG Energy A/SITA Elkann, John Chairman, EXOR S.p.A.; Vice Chairman, Fiat S.p.A.DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SASESP Entrecanales, José Manuel Chairman, AccionaAUT Faymann, Werner Federal ChancellorUSA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard UniversityIRL Gleeson, Dermot Chairman, AIB GroupUSA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post CompanyNLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg MeetingsNLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of JusticeUSA Holbrooke, Richard C. US Special Representative for Afghanistan and PakistanNLD Hommen, Jan H.M. Chairman, ING N.V.INT Hoop Scheffer, Jaap G. de Secretary General, NATOUSA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLCUSA Jordan, Jr., Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLCFIN Katainen, Jyrki Minister of FinanceUSA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, RetiredUSA Kent, Muhtar President and CEO, The Coca-Cola CompanyGBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plcDEU Klaeden, Eckart von Foreign Policy Spokesman, CDU/CSUUSA Kleinfeld, Klaus President and CEO, Alcoa Inc.TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.DEU Koch, Roland Prime Minister of HessenTUR Kohen, Sami Senior Foreign Affairs Columnist, MilliyetUSA Kravis, Henry R. Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.INT Kroes, Neelie Commissioner, European CommissionGRC Kyriacopoulos, Ulysses Chairman and Board member of subsidiary companies of the S&B GroupFRA Lagarde, Christine Minister for the Economy, Industry and EmploymentINT Lamy, Pascal Director General, World Trade OrganizationPRT Leite, Manuela Ferreira Leader, PSDESP León Gross, Bernardino General Director of the Presidency of the Spanish GovernmentDEU Löscher, Peter CEO, Siemens AGGBR Mandelson, Peter Secretary of State for Business, Enterprise & Regulatory ReformINT Maystadt, Philippe President, European Investment BankCAN McKenna, Frank Former Ambassador to the USGBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The EconomistFRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International RelationsITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi BocconiESP Moratinos Cuyaubé, Miguel A. Minister of Foreign AffairsUSA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft CorporationCAN Munroe-Blum, Heather Principal and Vice Chancellor, McGill UniversityNOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASADEU Nass, Matthias Deputy Editor, Die ZeitNLD Beatrix, H.M. the Queen of the Netherlands  ESP Nin Génova, Juan Maria President and CEO, La CaixaFRA Olivennes, Denis CEO and Editor in Chief, Le Nouvel ObservateurFIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plcGBR Osborne, George Shadow Chancellor of the ExchequerFRA Oudéa, Frédéric CEO, Société GénéraleITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre EuropeGRC Papahelas, Alexis Journalist, KathimeriniGRC Papalexopoulos, Dimitris Managing Director, Titan Cement Co. S.A.GRC Papathanasiou, Yannis Minister of Economy and FinanceUSA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy ResearchBEL Philippe, H.R.H. Prince  PRT Pinho, Manuel Minister of Economy and InnovationINT Pisani-Ferry, Jean Director, BruegelCAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, MetrolinxITA Prodi, Romano Chairman, Foundation for Worldwide CooperationFIN Rajalahti, Hanna Managing Editor, TalouselämäCAN Reisman, Heather M. Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASACHE Ringier, Michael Chairman, Ringier AGUSA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan BankUSA Rubin, Barnett R. Director of Studies and Senior Fellow, Center for International Cooperation, New York UniversityTUR Sabanci Dinçer, Suzan Chairman, AkbankCAN Samarasekera, Indira V. President and Vice-Chancellor, University of AlbertaAUT Scholten, Rudolf Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AGUSA Sheeran, Josette Executive Director, UN World Food ProgrammeITA Siniscalco, Domenico Vice Chairman, Morgan Stanley InternationalESP Solbes, Pedro Vice-President of Spanish Government; Minister of Economy and FinanceESP Sophia, H.M. the Queen of Spain  USA Steinberg, James B. Deputy Secretary of StateINT Stigson, Bjorn President, World Business Council for Sustainable DevelopmentGRC Stournaras, Yannis Research Director, Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE)IRL Sutherland, Peter D. Chairman, BP plc and Chairman, Goldman Sachs InternationalINT Tanaka, Nobuo Executive Director, IEAGBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AGUSA Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLCDNK Thorning-Schmidt, Helle Leader ofThe Social Democratic PartyDNK Thune Andersen, Thomas Partner and CEO, Maersk OilAUT Treichl, Andreas Chairman and CEO, Erste Group Bank AGINT Trichet, Jean-Claude President, European Central BankGRC Tsoukalis, Loukas President of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELlAMEP)TUR Ugur, Agah CEO, Borusan HoldingFIN Vanhanen, Matti Prime MinisterCHE Vasella, Daniel L. Chairman and CEO, Novartis AGNLD Veer, Jeroen van der Chief Executive, Royal Dutch Shell plcUSA Volcker, Paul A. Chairman, Economic Recovery Advisory BoardSWE Wallenberg, Jacob Chairman, Investor ABSWE Wallenberg, Marcus Chairman, SEBNLD Wellink, Nout President, De Nederlandsche BankNLD Wijers, Hans Chairman, AkzoNobel NVGBR Wolf, Martin H. Associate Editor & Chief Economics Commentator, The Financial TimesUSA Wolfensohn, James D. Chairman, Wolfensohn & Company, LLCUSA Wolfowitz, Paul Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy ResearchINT Zoellick, Robert B. President, The World Bank GroupGBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist (Rapporteur)GBR McBride, Edward Business Editor, The Economist (Rapporteur)